İş Kanunu Cezaları 2019 yılı itibariyle değişiklik göstermiştir.

4857 sayılı İş Kanunu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine idari para cezası tahakkuk ettirme yetkisi vermiştir. Bu yazımızda 2019 yılında İş Kanununa dair idari para cezalarının tutarlarını ve hangi maddelere aykırılık halinde bu idari para cezalarına muhatap olunacağını anlatacağız.

İş Kanunu Cezaları 2019

İş Kanunu  Cezaları 2019

Ceza Konusu

Cezai Yaptırım

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı

3. Madde
İşyerini Bildirme Yükümlülüğü
98. Madde Maddenin ikinci fıkrasındaki iş yerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 26.027 TL
5.  Madde
Eşit Davranma İlkesi
99/a Maddesi İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.Eşit Davranma ilkesine aykırılık içeren eylemler ile ilgili yazımıza buradan ulaşın 219 TL
7. Madde
Geçici İş İlişkisi
99/b Maddesi Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için. 219 TL
8. Madde
İş Sözleşmesi Yapılmadığında İşçiye Verilmesi Zorunlu Belge
99/c Maddesi Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. 219 TL
14. Madde
Çağrı Üzerine ve Uzaktan Çalışma
99/c Maddesi Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. 219 TL
28. Madde
Çalışma Belgesi
99/d Maddesi İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için.Çalışma Belgesi nedir ve ne işe yarar başlıklı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 219 TL
29. Madde
Toplu İşten Çıkarma
100. Madde Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.

Reklamlar

Toplu işçi çıkarma ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

857 TL
30. Madde
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu
101. Madde İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.Engelli işçi çalıştırılması koşulları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 3.251 TL
32. Madde
Ücretin Ödenmemesi
102/a Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. 236 TL
39.Madde
Asgari Ücret

 

İş Kanunu Cezaları 2019

102/a Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.Ücretleri bankadan yatırma zorunluluğu ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 236 TL
37. Madde
Ücret Pusulası
102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,Ücret hesap pusulası nedir ve ne işe yarar başlıklı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 814 TL
38. Madde
Ücret Kesme
102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.İşçilerin ücretlerinde hangi şartlarda kesinti yapılabileceği ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 857 TL
52. Madde
Yüzdelerin Belgelenmesi
102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 857 TL
41. Madde
Fazla Çalışma Ücreti

 

 

İş Kanunu Cezaları 2019

102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.Fazla mesai ücretlerinin hesaplanması ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 337 TL
 56. Madde
 

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması

 

 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.Yıllık izinler ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 337 TL
  57. Madde
Yıllık İzin Ücreti
 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 416 TL
   59.Madde
 

Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti
 03  İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.Yıllık izin ücreti ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 416 TL
   60.Madde
İzinlere İlişkin Düzenlemeler
 103  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.Yıllık izin yönetmeliğini indirmek için tıklayınız. 416 TL
  63. Madde
Çalışma Süresi
 104  Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.Çalışma süreleri ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 2.292 TL
 64. Madde
Telafi Çalışması
104  Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 416 TL
 68. Madde
Ara Dinlenmesi
104 Ara dinlenmelerinin kanuna göre verilmemesi. 2.292 TL
 69. Madde
Gece Süresi ve Gece Çalışmaları
104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. 2.292 TL
 71. Madde
Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı
104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.18 yaşından küçük çocuk işçi çalıştırma ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 2.292 TL
72. Madde
Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı
104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. 2.292 TL
73. Madde
Gece Çalıştırma Yasağı
104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 2.292 TL
74. Madde
Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni
104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.Doğum yapan kadın sigortalıların tüm hakları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 2.292 TL
75. Madde
İşçi Özlük Dosyası
104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.Özlük dosyasında bulunması gerekenler ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 2.292 TL
76. Madde
Yönetmelik Hükümlerine Uymama
104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.Çalışma süreleri yönetmeliğini indirmek için tıklayınız. 2.292 TL
90. Madde
İş ve İşçi Bulmaya Aracılık
106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) 26.027 TL
92. Madde
Yetkili Makam ve Memurlar
107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. 20.822 TL
96/1. Madde
İşçi ve İşverenin Sorumluluğu
107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. 20.822 TL
96/2. Madde
İşçi ve İşverenin Sorumluluğu
107 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. 20.822 TL
107/2. Madde
İş Hayatının Denetimi ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık
107 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. 20.822 TL

 

NOT: İş Kanunu Cezaları 2019 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.