Ücretsiz İzin Yıllık İzni Etkiler Mi

0
408

Ücretsiz İzin Yıllık İzni Etkiler Mi sorusunun cevabı 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir. İşverenlerin ve mali müşavirlerin merak ettikleri soruların başında yıl içinde ücretsiz izin verilen sigortalıların, ücretli yıllık izin hak edişlerini hesaplarken, bu ücretsiz izinlerin dahil edilip edilmeyeceğidir. Bu yazımızda bu soruya cevap vermeye çalışacağız.

Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Sayılan Haller

İş Kanununun 55 ve 66. maddelerinde düzenlenmiştir.

• İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler. (4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin I numaralı bendinin b alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz)

• Kadın işçilerin 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.

• İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler. (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz)

• Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü. (İşçinin yeniden işe başlaması şartıyla)

• Kadın işçilerin 4857 sayılı İş Kanununun 66. maddesinde sözü geçen günlük çalışma süresinden sayılan zamanlar.

• Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.

• 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.

• İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara ya da işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.

• İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.

• İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 4857 sayılı İş Kanununun 65 inci maddesindeki kısa çalışma süreleri.

• 4857 sayılı İş Kanununun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.

Ücretsiz İzin Yıllık İzni Etkiler Mi

4857 sayılı İş Kanununda ücretsiz izin iki maddede düzenlenmiştir. Bunlardan ilki 56. Maddede belirtilen Yol İznidir.
 
YOL İZNİ: Yıllık ücretli izinleri iş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam 4 güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.
 
İş Kanununda belirtilen diğer ücretsiz izin ise 74. Maddede düzenlenen Analık halinde verilen ücretsiz izinlerdir.
 
ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ: İsteği halinde kadın işçiye,16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
 
6 aylık ücretsiz iznin ardından aynı maddede doğum yapan kadınlar için başka ücretsiz izinler de bulunmaktadır.
 
“Analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre 360 gün olarak uygulanır.”
 
Yukarıda sayılan ve Kanunda belirtilen sebepler haricinde işverenin ve işçinin inisiyatifine bağlı olarak verilen ücretsiz izinler yıllık izin bakımından çalışılmış sayılan haller arasına girmeyeceğinden dolayı, ücretsiz izinler yıllık izin hesabına dahil edilmemektedir.
 
 
NOT: Ücretsiz İzin Yıllık İzni Etkiler Mi konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR