Defter Tasdik Ettirmeme Cezası 2018

0
268

Defter Tasdik Ettirmeme Cezası 2018 yılında değişiklik göstermiştir.

Defter tasdikinin unutulması ya da usulünce yapılmaması durumunda karşılaşılabilecek  idari para cezaları Vergi Usul Kanunu 221. Maddesinde ve Türk Ticaret Kanununda düzenlemiştir. Bu yazımızda hem bu idari para cezalarından hem de defter tasdik zamanlarından bahsedeceğiz.

Tasdik Edilmesi Gereken Defterler

1. Yevmiye ve envanter defterleri
2. İşletme defteri
3. Çiftçi işletme defteri
4. İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri; (Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)
5. Nakliyat Vergisi defteri
6. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri
7. Serbest meslek kazanç defteri.

Defter Tasdik Zamanları

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar; defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda
2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilenler; defterin kullanılacağı
hesap döneminden önce gelen son ayda;
3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

Ara Tasdik Zamanları 

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler 31.01.2018 tarihine kadar, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

Defter Tasdik Ettirmeme Cezası 2018

V.U.K MADDE 352-1/8: “Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.)”

Bu Kanun maddesinde belirtilen idari para cezası türü 1. Derece Özel Usülsüzlük cezasıdır. 

1.Derece Özel Usülsüzlük Cezaları Şunlardır; Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri  148 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  90 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar  45 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  21 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  12 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  5,70 TL

 

V.U.K MADDE 352-2/6: “Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması”

Bu Kanun maddesinde belirtilen idari para cezası türü 2. Derece Özel Usülsüzlük cezasıdır. 31.01.2018 tarihine kadar tasdik ettirilen defterler için 2. derece özel usülsüzlük cezası uygulanır.

2.Derece Özel Usülsüzlük Cezaları Şunlardır; Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri 80 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar 21 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,70 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,20 TL

 

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 64: “Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır…”

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 562: 64. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar 6.190 TL idari para cezası ile cezalandırılırlar”

NOT: Defter Tasdik Ettirmeme Cezası 2018 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR