Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder

70
6914

Sigortalıları Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder sorusuna Sosyal Güvenlik Kurumu maluliyet tespit yönetmeliğinde cevap vermiştir.

Malulen emekli olma şartları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder

A-NÖROLOJİ

1. Epilepsi – Konvülsif Epilepsi
2. Epilepsi – Nonkonvülsif Epilepsi:
3. Santral Sinir Sistemi Vasküler Hastalıkları:
4. Benign beyin tümörleri:
5. Parkinson Sendromu:
6. Serebral Palsi:
7. Spinal Kord, Sinir Kökü Lezyonları, Dejeneratif Nörolojik Hastalıklar
8. Multiple Skleroz:
9. Amyotrofik Lateral Skleroz
10. Anterior Poliomyelit
11. Myastenia Gravis
12. Müsküler Distrofi
13. Periferal Nöropatiler
14. Tedaviye Rağmen Anlamlı Düzelme Göstermeyen Subakut Kombine Kord Fejenerasyonu
15. Huntington Koresi, Friedrich ataksisi gibi dejeneratif hastalıklar, spino-serebellar dejenerasyon veya serebellar hastalıklar:
16. Serebral Travma:
17. Syringomyeli:
18. Demans:

B.​PSİKİYATRİ

1. (IQ 50 ve altı) Zeka gerilikleri
2. Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizofreni ve alt tipleri
3. Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizoafektif bozukluk
4. Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen sanrısal bozukluklar
5. Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar
6. Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen progresyon gösteren ve çalışma olanağı vermeyen bipolar bozukluk
7. Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları (organik kişilik ve davranış bozukluğu, frontal lob sendromu, v.b.)
8. Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi
9. Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar (organik bipolar tiplerini içerir, organik sanrılı bozukluk, demansiyel ve amnestik v.b. tablolar)
10. Yaygın gelişimsel bozukluklar (otistik bozukluk, asperger v.b.)

C.​GÖZ HASTALIKLARI

1. Görme azlığı
A. Bariz bir patolojinin varlığını ileri tetkiklerin de desteklediği en iyi düzeltmeyle bile artmayan, her bir gözün görme keskinliğini ileri derecede bozan görme azlığı (Bilateral 0,1 [20/200] ve bu seviyenin altında görme keskinliği olması)
B. Bu madde kapsamında yer alan katarakt, üveit, glokom, retina hastalıkları tedavi sonrası değerlendirilir.
2. Pterjium ve semblafaron

3. Keratitler ve grefon hastalığı
Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan keratitler veya grefon hastalığı
4. Keratokonus
Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, kontakt lensten yararlanmayan iki taraflı keratokonus
5. Üveitler
Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, tekrarlayan, tedaviden fayda görmeyen üveitler
6. Retina Kanamaları
Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, sık tekrarlayan, sekel bırakmış, tedavisi güç retina kanamaları
7. Orbita Patolojileri
Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, her iki göz yuvarlağını hareketsiz kılan, sekel bırakmış orbita travmaları, iltihapları veya tümörleri
8. Retinopatiler
Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, tedaviden fayda görmeyen retinopatiler, retina dejeneresansları, makülopatiler
9. Görme alanı patolojileri
Her iki gözde periferik görme alanının 10°’ye kadar daralarak sekel oluşturması ve tübüler görme seviyesine düşmesi
10. Ptozis
Cerrahi tedaviden yarar görmeyen, görüş alanına engel olan, sekel halindeki bilateral göz kapağı düşüklüğü
11. Diplopi
Primer pozisyonda çift görmeye neden olan, sekel halindeki her iki göz kaslarının paralizisi

Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder

D.​KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

1. Komplikasyonlu sağırlık
Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte olan, ameliyat ve işitme cihazlarıyla düzeltilemeyen kalıcı iki taraflı çok ileri düzeyde işitme kaybı
2. Dil
Etiyolojisine bakılmaksızın dilin en az 2/3 ünün alınması
3. Larenks
Etiyolojisine bakılmaksızın sürekli kanül kullanmayı gerektiren total yada kısmi larenks yokluğu
4. Ses organları
Düzeltilemeyen ağır dispne ve afoni ile birlikte olan iki taraflı hastalık, travma ve tümörleri

E.​ONKOLOJİ

1. Baş ve boyunun yumuşak doku ve diğer malign tümörleri :
2. Cilt

A. Sarkom veya karsinom: Anrezektabl lokal veya anrezektabl metastatik hastalık
B. Melanoma: 1 veya 2’de tanımlandığı şekilde;
1. Geniş eksizyon sonrası metastaz yapmış (rekürren hastalık olarak kabul edilmeyen, başka bir bölgede ortaya çıkan primer melanoma hariç)
2. a veya b’de tanımlanan metastazları bulunan;
a. Anrezektabl 2 veya daha fazla değişik anatomik bölgede lenf bezi metastaz varlığı (Görüntüleme yöntemleri veya fizik muayene ile saptanabilmelidir)
b. Anrezektabl komşu cilde veya daha uzak bölgelere olan metastazlar

3. Yumuşak Doku Sarkomu

A. Anrezektabl bölgesel veya uzak metastazlar ile beraber olan
veya
B. Antineoplastik tedavi sonrasında ilerleyen veya tekrarlayan anrezektabl hastalık

4. Lenfoma (T-hücreli Lenfoblastik Lenfoma hariç)

A. Non-Hodgkin lenfoma: 1 veya 2’de tanımlanan şekliyle;
1. Agresif lenfoma (diffüz büyük B-hücreli lenfoma dahil), başlangıç antineoplastik tedavi sonrasında ilerleyen hastalık
2. 12 aylık periyot süresince birden fazla antineoplastik tedavi başlanması gereksinimi olan, yavaş ilerleyen lenfomalar (mikozis fungoides ve foliküler küçük çentikli hücreli dahil)
B. Hodgkin hastalığı: Antineoplastik tedaviden sonra ilerleyen hastalık
C. Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfomalar: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.

5. Lösemiler

A. Akut lösemi (T-hücreli lenfoblastik lenfoma dahil): tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriteleri altında değerlendirilir.
B. Kronik myelojenöz lösemi: 1 veya 2’de tanımlanan şekliyle;
1. Hızlanmış (akselere) veya blast fazı; tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle, kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.
2. Kronik faz; a veya b’de tanımlanan şekliyle:
a. Kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.
b. Antineoplastik tedaviye rağmen progresif seyreden hastalık
C. Kronik lenfositer lösemi:
1. Akut lösemiye dönüşüm gösteren
veya
2. 12 aylık periyod süresince birden fazla antineoplastik tedavi başlanması gereksinimi olan

6. Multipl Myelom

A. Antineoplastik tedavi sonrasında tedaviye yanıtın alınamadığı veya progresif seyrettiği
veya
B. Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan durumlar; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir. Sonrasında, var olan herhangi bir rezidü hasar(lar)ı etkilenen vücut sistemi kriterleri altında değerlendirilir.

7. Tükrük bezleri

Anrezektabl uzak metastazları bulunan karsinom veya sarkom

8. Tiroid bezi

A. Anaplastik (andiferansiye) karsinom
veya
B. Anrezektabl ve bölgesel lenf nodlarını aşan metastazları bulunan ve radyoaktif iyot tedavisine cevap vermeyen progresif seyreden karsinom
veya
C. Anrezektabl uzak metastazı bulunan medüller karsinom

9. Meme (sarkoma hariç)

A. Anrezektabl lokal olarak ilerlemiş karsinom (inflamatuar karsinom, göğüs duvarı veya cilde doğrudan uzanımı bulunan herhangi bir boyuttaki tümör, aynı taraftaki internal mamarian lenf nodlarına metastazı bulunan herhangi bir boyuttaki tümör)
veya
B. Lokal ileri evre veya metastatik hastalıkta verilen antineoplastik tedaviye rağmen ilerleyen hastalık

10. İskelet sistemi sarkomu

A. İnoperabl veya anrezektabl hastalık
veya
B. Antineoplastik tedavi sonrası tekrarlayan ve anrezektabl olan hastalık
veya
C. Anrezektabl uzak metastazı bulunanlar

11. Maxilla, orbita veya temporal fossa
12. Sinir sistemi

A. 1 veya 2’de tanımlanan şekliyle, santral sinir sisteminin (beyin ve spinal kordun) malign tümörleri:
1. Medulloblastom veya diğer primitif nöroektodermal tümörler (PNET) gibi oldukça malign olan, belgelenmiş metastazı olan tümörler, glioblastome multiforme, ependimoblastom, diffüz intrinsik beyin sapı gliomları veya primer sarkomlar
2. Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren anrezektabl hastalık
veya
B. 1 veya 2’de tanımlanan şekliyle, periferal sinir veya sinir kökü malign tümörleri:
1. Metastazı bulunan
2. Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya rekürrens gösteren

13. Akciğerler

A. Akciğerin küçük hücreli olmayan karsinomları
İnoperabl, anrezektabl, rekürens gösteren veya hiler nodlara veya daha uzağa metastazı bulunan
veya
B. Küçük hücreli karsinom: Toraksa sınırlı hastalıkta uygulanan tedavilere rağmen ilerleyen veya yaygın hastalık olması
veya
C. Anrezektabl superior sulcus karsinomu (pancoast tümörleri dahil)

14. Plevra veya mediasten

15. Ösefagus veya mide

A. Ösefagusun karsinomu veya sarkomu (gastrointestinal stromal tümör hariç)
B. 1 veya 2’de tanımlandığı şekliyle, mide karsinomu veya sarkomu;
1. İnoperabl, anrezektabl, komşu yapılara uzanımı bulunan veya rekürrens gösteren
2. Uzak organ ve uzak lenf nodlarına metastazı bulunan
C. Antineoplastik tedavilere dirençli veya ilerleyen gastrointestinal stromal tümör

16. İnce barsağın karsinomu, sarkomu veya karsinoid tümörleri
17. Kalın barsak (ileoçekal valvden itibaren, anal kanal dahil)

A. İnoperabl, anrezektabl veya rekürrens gösteren adenokarsinom
veya
B. Cerrahi sonrası rekürrens gösteren anüsün skuamoz hücreli karsinomu
veya
C. Bölgesel lenf nodlarından daha uzağa metastazı bulunan

18. Karaciğer, safra kesesi, safra yolları

A. Anrezektabl karaciğerin malign tümörleri
B. Anrezektabl safra kesesinin malign tümörleri
C. Anrezektabl safra yollarının malign tümörleri

19. Pankreas
20. Böbrekler, adrenal bez veya üreterlerin karsinomu

21. Mesanenin karsinomu

22. Kadın genital yollarının karsinomu veya sarkomu

23. Prostat bezinin karsinomu

A. Hormon tedavisine rağmen progresyon gösteren ileri evre hastalık
veya
B. Kemik dışı visseral metastazı bulunan (iç organlara olan metastazlar)

24. Testis: Antineoplastik tedaviyi takiben progresif olan veya cerrahi olarak çıkartılamayan rekürrens veya metastatik tümör

25. Penis: Anrezektabl bölgesel lenf nodlarına veya daha uzağa metastazı bulunan karsinom

26. Uygun incelemeye rağmen primer kaynağın bilinmediği durumlar
Cerrahi, radyoterapi, antineoplastik tedaviye yanıt vermeyen, ilerleyici hastalık gösteren boyun lenf nodlarına yayılmış, metastatik karsinom veya sarkom

27. Kemik iliği veya kök hücre nakli ile tedavi edilmiş malign neoplastik hastalıklar
A. Allojenik transplantasyon:
B. Otolog transplantasyon:

28. Diğer maddelerde maluliyet süresi belirtilmeyen ve “İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri” dışındaki tüm malign hastalıklar teşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir.

Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder

F.​HEMATOLOJİ

1. Anemiler
A. Ağır aplastik anemi (nötrofil 200-500, trombosit 20000’in altı); sık transfüzyon gereksinimi
B. Fankoni aplastik anemisi ve diğer konjenital aplastik anemiler; sık transfüzyon gereksinimi olan
C. Diamond Blackfan anemisi (konjenital hipoplastik anemi); tedavilere yanıt vermeyen
D. Eritrosit enzim ve membran defektleri ile seyreden, Hb <8 g/dl olan ağır anemiler
E. Ağır ve terminal dönem Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri​
F. Oto-immün hemolitik anemiler(İdiyopatik ve sekonder otoimmün hemolitik anemiler) Tedaviye yanıt vermeyen ve Hb <8 g/dl ile seyreden
G. Orak hücre hastalığı veya varyantları:
H. Thalassemi majör ve/veya intermedia
I. Myelodisplastik sendrom; IPSS’e göre orta risk olarak değerlendirilen beraberinde kompleks sitogenetik bozukluk veya standart tedaviye yanıt vermeyen ağır sitopenisi olan
J. Primer Myelofibrozis; COLOGNE kriterlerine göre evre 3-4 olan

2. Ağır ve remisyona girmeyen Malign Monoklonal Gammapatiler

3. Primer Hemofagositik Sendrom

4. Kronik granülositopeni

5. Esansiyel trombositemi, esansiyel polistemi, polistemia vera v.b. myeloproliferatif hastalıklar; (KML ve KLL dışında) Hayatı tehdit eden tromboz ve/veya kanamaya neden olan veya lösemik dönüşüm gösteren

6. Hemostaz bozuklukları (İTP, trombosit fonksiyon bozuklukları, vasküler nedenler); Ağır ve hayati kanamalar ile seyreden primer hemostaz bozuklukları (tedavinin bitiminden bir yıl sonra kontrol)

7. Koagülasyon defektleri (hemofili veya benzer hastalıklar)

8. Kemik İliği/ Kök Hücre Nakli: Onkoloji bölümünde yer alan kriterlere göre değerlendirilir.

G.​ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

1. Amputasyonlar

A. Üst Ekstremite Amputasyon Düzeyi
1. Skapulotorasik (tek taraflı)
2. Omuz dezartikülasyonu (tek taraflı)
3. Kol (omuz ile dirsek arası) (tek taraflı)
4. Dirsek dezartikülasyonu (tek taraflı)
5. Bilateral ön kol
6. Bilateral el bileği
7. Bilateral metakarpofalangiyal eklemden tüm parmaklar
8. Bilateral metakarpofalangiyal eklemden baş parmak dahil 8 parmak

B. Alt Ekstremite Amputasyon Düzeyi
1. Hemipelvektomi
2. Kalça dezartikülasyonu (tek taraflı)
3. Diz üstü
a. Proksimal (tek taraflı)
b. Bilateral orta ve distal
4. Bilateral diz dezartikülasyonu
5. Diz altı
a. Bilateral proksimal
b. Bilateral orta
c. Bilateral distal
6. Ayak – Bilateral Syme

C. Dizaltı veya üstündeki seviyelerden bir alt ekstremite amputasyonu ve bir el bileğinin amputasyonu sonucu efektif ambulasyonun sağlanamaması

2. Eklemlerin Majör Disfonksiyonları

3. Skolyoz, kifoz, kifoskolyoz gibi omurganın anormal eğrilikleri sonucu kardiyak veya solunum sisteminin etkilendiği durumlar (değerlendirme ilgili vücut sistemine göre yapılır.)

Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder

H.​ROMATOLOJİ

1. Sistemik Sklerosis (skleroderma)
A. 3 veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması(organ/vücut sisteminden birinin tutulma derecesi en az orta düzeyde olmalı)
veya
B. Aşağıdakilerden birinin bulunması.
1. Ayaklarda parmak kontraktürü veya sabit deformite sonucu efektif ambulasyonu sağlayamama
2. Her 2 elde parmak kontraktürleri veya sabit deformiteler nedeniyle ince ve kaba hareket becerilerini efektif yapamama.
3. Alt ekstremitelerde atrofi ile beraber irriversible hasarlar sonucu efektif ambulasyonu sağlayamama
4. Her 2 üst ekstremitede atrofi ile beraber irriversible hasarlar sonucu ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlayamama.
veya
C. Raynaud’s fenomeni
1. En az 2 ekstremiteyi etkileyen gangren
veya
2. El veya ayak parmaklarındaki iskemiyle beraber bulunan ülserler nedeniyle efektif ambulasyonu veya ince, kaba hareket becerilerini sağlayamama

2. Polimyozit ve Dermatomyozit: Aşağıdakilerden birinin bulunması;
A. Proksimal kuşak (pelvis veya omuz) kalıcı kas gücü kaybı nedeniyle efektif ambulasyon veya ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlayamama.
B. Kas zayıflığına bağlı tedaviye cevap vermeyen aspirasyon ile beraber yutma güçlüğü (disfaji)
C. İnterkostal ve diyaframatik kaslarda güç kaybına bağlı solunum bozulması.
D. Diffüz kalsinosis sonucu efektif ambulasyonu veya ince ve kaba hareket becerilerini efektif sağlamasına engel olacak eklem limitasyonları

3. Sistemik Lupus Eritamatozis, Sistemik Vaskülit, Sjögren Sendromu, Undifferansiye ve Mixed Konnektif Doku Hastalığı v.b.
3 veya daha fazla organ/vücut sisteminin tutulması(organ/vücut sisteminden birinin tutulma derecesi en az orta düzeyde olmalı)

4. Behçet Hastalığı

5. İnflamatuar Artritler

Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder

I.​GASTROENTEROLOJİ VE HEPATOLOJİ

1. Gastrointestinal Kanamalar

2. Karaciğer Sirozu

3. Karaciğer transplantasyonu

4. İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
A. Stenotik lezyonu olan inflamatuvar barsak hastalığı: 
B. Stenozan olmayan inflamatuvar barsak hastalığı

5. Kısa Bağırsak Sendromu

6. A. Sifinkterektomi ile birlikte subtotal kolektomi

B. Total kolektomi
C. Anal inkontinans veya anal sfinkter yokluğu
D. Kalıcı ileostomi veya kolostomiler

7. Bağırsak transplantasyonu

8. Tanımlanmış bir gastrointestinal hastalığa bağlı olarak; son 6 ayda uygun tedaviye rağmen son 2 ay içinde en az 2 değerlendirmede VKI 17,5 in altında olması. (Bir yıl sonra kontrol gerekir)

9. Malabsorbsiyonlarla seyreden kronik pankreatit:
10. Total pankreatektomi
11. Whipple operasyonu:

Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder

J.​DERMATOLOJİ

1. Yama, plak, papül, tümor, Sezary sendromu şeklinde kendisini gösteren, patoloji pozitif lenf nodu: Evre IVA, IVB olan Kütanöz T Hücreli Lenfoma

2. Yaygın deri lezyonu olan, uzak metastazlı mycosis fungoides dışı diğer kutanöz lenfomalar

3. Belirti ve bulguları sürekli olarak mevcut olan, aralıklı veya sürekli tedavi gerektiren, uygun medikal tedaviye cevap vermeyen, günlük aktivitelerin tamamına yakınını etkileyen, hastanın çalışmasına olanak vermeyen veya hastane ya da evde uzun süreli mahsur kalmasına yol açan
A. Porfirialar
B. Artropatik şekil gösteren ağır sedef hastalığı (psoriazis) (Değerlendirme romatoloji bölümünde yer alan kriterlere göre yapılır)
C. Pemfigus grubu, büllöz pemfigoid, dermatitis herpetiformis v.b. Otoimmün büllöz hastalıklar
D. İktiyozis grubu hastalıklar
E. Epidermolizis büllosa
F. Kseroderma pigmentozum, Rothmund-Thompson Sendromu, Diskeratozis konjenita, Werner Sendromu ve benzeri genetik geçişli hastalıklar

4. Sistemik tutulumu olan atrofiyle seyreden ve trofik bozukluklar gösteren skleroderma. (Değerlendirme romatoloji bölümünde yer alan kriterlere göre yapılır)

5. Mutulasyon evresindeki cüzzam (Lepra)

Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder

K.​KARDİYOLOJİ

1. Kardiyak Aritmiler

2. Pulmoner Hipertansiyon: 

3. Konstrüktif Perikardit: 

4. Hipertrofik ve Restruktif Kardiyomyopati:

5. Kalp Yetmezliği

6. Konjenital Kalp Hastalıkları

7. Kalp Kapak Hastalıkları

8. Koroner Arter Hastalıkları

9. Kalp Transplantasyonu

Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder

L.​DAMAR HASTALIKLARI

1. Sistemik kökenli ve tedavisi mümkün olmayan, çalışmayı etkileyen, kısa mesafe kladikasyonu olan, iskemik yara ve trofik bozukluğa yol açan arteriyel tıkanıklık (ABI 0.5’den az)
2. Tedavisi mümkün olmayan büyük arter anevrizmaları (aort v.b.)
3. Tedaviye rağmen tekrarlayan veya inatçı, geniş ülserasyona neden olan venöz staz
4. Tedavisi mümkün olmayan ağır lenfödem ve elefantiyazis

M.​GENİTOÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI

1. Böbrek fonksiyon bozukluğu:

2. Nefrotik sendrom; anazarka tarzı ödem ile birlikte tedaviye rağmen en az 3 ay süren ve;
A. Serum albümin düzeyinin 3.0 gram/desilitre (100 ml) veya altında ve 24 saatlik proteinüri miktarının 3.5 gram veya üzerinde olması
veya
B. 24 saatlik proteinüri miktarının 10.0 gram ve üzerinde olması

3. Üretra darlıkları sürekli sonda kullanmayı gerektiren veya sürekli sistostomi
4. Üreterosigmoidostomi, üreterokuteneostomi, post operatif kalıcı fistüller, total inkontinans
5. Penis ve testislerin birlikte yokluğu ve idrarın sürekli akması

Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder

N.​ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

1. Hipofiz ve Hipotalamus Bez Hastalıkları

2. Tiroid ve Parotiroid Bez Hastalıkları
A. Hipoparatiroidiye bağlı tedaviyle düzeltilemeyen hipokalsemi, hiperfosfatemi ve yumuşak doku kalsifikasyonları
B. Hiperparatiroidiye bağlı tedaviye cevap vermeyen ağır hiperkalsemi (kan kasiyum düzeyi ≥14 mg/dl )
C. Kanserlerin yol açtığı malign hiperkalsemiler

3. Adrenal Bez Hastalıkları
A. Tedavi edilemeyen fonksiyonel adrenal bez adenomları
B. Cerrahi ve medikal tedaviyle kontrol altına alınamayan endokrin hipertansiyon (Feokromasitoma, hiperaldosteronizm v.b.)

4. Cerrahi ve medikal olarak tedavi edilemeyen gastrointestinal nöroendokrin tümörler

5. Diabetes Mellitus Kronik hiperglisemi veya hipoglisemiye bağlı en az 3 sistemi etkileyen orta-ağır komplikasyonların bulunması (görme kaybı, nöropatiler, periferik damar hastalıkları, retinopatiler ve nefropatiler v.b.)

6. Metabolizma Hastalıkları
A. Tedaviye rağmen kırıklara yol açan ve sekel bırakan metabolizma hastalıkları(osteogenezis imperfekta, genetik ağır osteomalaziler v.b.)
B. Porfiria (konjenital eritropoetik porfiria)

Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder

O.​SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

1. Kronik Pulmoner Yetmezlik:

2. Bronş Astımı

3. Uykuda solunum bozuklukları

4. Tüberküloz
Çoklu ilaca dirençli tüberküloz (İki yıl sonra tekrar değerlendirilir.)

5. Bronşektazi

6. Kistik Fibrozis

7. Akciğer Transplantasyonu

P.​Diğer Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder?

1. AIDS
A. Tedaviye rağmen CD4 kan lenfosit sayısının <200 mm³
veya
B. Ağır immünyetmezlik semptomları görülen hastalar (fırsatçı enfeksiyon, kanser, kaposi sarkomu v.b.)
2. Mevcut hastalık listelerinin dışında kalan, tedaviye rağmen çalışma olanağının bulunmadığı hastalıklar.
3. Birden fazla hastalığın bir arada olduğu, tedaviye rağmen çalışma olanağının bulunmadığı durumlar.

NOT: Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz

70 YORUMLAR

 1. Mrb iyi akşamlar benim astım , hiper tansiyon, yumuşak doku romatizması ve uyku abnesi rahatsızlığım var sigortada 1400 primim var acaba malulen emekli olabilirmiyim

  • Merhaba, bunun için bizim burdan kesin bir şey söylememiz mümkün değildir. Bunu ancak Hastaneden alınacak rapor ile kesinleştirebilirsiniz.

 2. Merhaba, 1976 doğumluyum 1992 stajer olarak sigorta girişm var 10.07.1998 gün başlangıcım var. 6.495 gün üm oldu. şuan işsizim. Şeker TIP2 hastasıyım. görme bozukluğu, karaciğer yağlanması, böbrekde taş vardır. ciltte rozza vs…. malulen veya engelli olarak emekli olabilirim.

  • Merhaba, malulen emekliliğe başvurmak için günleriniz yeterlidir. Sgkya gidip başvuru yapmalısınız. Hastaneye sevk olunduğunuzda yüzde 60 rapor verirlerse malulen emekli olabilirsiniz

 3. merhaba, 1974 doğumluyum 1989 yılında stajer olarak girişim var. şu an 7200 günü geçmiş ssk var.
  akromegali hastasıyım 3,2 osteoporoz kemik erimesi var hipofizden ameliyat oldum malulen veya engelli olarak emekli olabilir miyim ne yapmam lazım teşekkürler

  • Merhaba, malulen emekli olabilmek için gerekli şartları sağlamaktasınız. Bunun için önce sgkya gidip oradan hastaneye sevk almalısınız. Sizi sevk edecekleri hastaneden hastalığınız ile ilgili en az %60 oranında rapor alırsanız ve sgk da bunu onaylarsa malulen emekli olabilirsiniz.

 4. Otoimyum hepatit hastasıyım 1 yıldır amonyak seviyem çok yükseliyor ve bilinç kaybına neden oluyor 3 yıldır çalışamıyorum ve 900 günüm var cerrahpaşa tıp fakultesi özel acıbadem hastanesine yönlendirdi ve siroz teşhisi konuldu şu a

 5. 3920 gün prim var norobehcet hastasiyim dağ gözümde kanama oldu ve sağ gozum görmüyor ayrıca hipertansiyon ve koah hastasiyim malulen emekli olabilirmiyim

  • Merhaba, malulen emekli olmak için şartları sağladığınız gözüküyor. Bunun için sgk’ya başvuru yapın. Sevk edileceğiniz hastaneden yüzde 60 ve üzeri oranında rapor alabilirseniz malulen emekli olabilirsiniz

 6. Merhabalar prim gün sayım 6555 , 1997 sigorta girişliyim.. 3 yaşından beri astım bronşitim var. Ayrıca üç yıldır miyasteni gravis rahatsızlığım var. Bu iki rahatsızlıkta var malülen emekli olunabilecek rahatsızlıklarda
  , sorum iki rahatsızlık içinde rapor bunların toplamına mı bakılacak yoksa biri mi referans alınır.

 7. Meraba ben 1964 dogumluyum koah hastasiuim ve hipertansiyonum var 4 ayim kaldi günümün dolmasina ama iş kaybim var malulen emekli olma şansim varmi birde askerligimi yatiricam oldugumu varsayarsak maaşim normal şartlardan ne kadar düşük olir

  • Merhaba, malulen emeklilik icin heyet raporu gereklidir. Hastaliginizin derecesini bilmedigimizden bir sey soyleyemeyiz. Malulen emeklilikten normal emeklilik arasinda maas farki bulunmamaktadir.

 8. Merhabalar 2003 sigorta girişim var 4100 gün prim günüm var şu an bende ülseratif kolit tip 2 diyabet ve osteoporoz var malulen emekli olabilirmiyim acaba

 9. Yaklaşık 3 aydır perianal apse ve fistül tedavisinden 4 kez ameliyat oldum ama ilaçlar falan çare olmuyor her türlü antibiyotik denediler fakat aynı şekilde devam ediyor prim günüm yeterlidir fazlasıyla emeklilik şartına uyuyormu bu hastalık…

 10. merhaba .20 yıldır devlet memuruyum..troit ameliyatı oldum hipoparatroiteye bağlı hipokalsemi mevcut.kramplarım çok fazla.nöbet tutamaz raporu aldım. malulen emekli olabilirmiyim.teşekkürlr

 11. 15 yıldır epilepsi hastasıyım 8 yıldır nefrotik sendrom hastasıyım 4500 işgünüm var ssk dan Manuel emekli olabilirmiyim bu sıkıntılar dolasıyla kimse işe almıyor beni ne yapmam gerekiyor tşk

 12. Mrb
  Ben kanser hastasiyim ilk ameliyatımi 2007 yilinda dil kanseri teshisiyle oldum dilimin birkısmı sag tukuruk bezi ve sag boyun diseksiyonu olup lenf bezleri cene kemigi siyrilarak alindi daha sonra 2014 yilinda hastalik tekrarladi ve dilimin bir kismi daha alindi ve ne yazikki gectigimiz subat ayinda hastaligim tekrarladi dilimin 3/2 si alindi ve sol kolumdan deri nakli yapildi sol boynumdan 35 adet lenf alindi
  Malulluge bas vursam emekli olabilirmiyim
  Saygilar

 13. T2 diyabet hastasiyim gunde 4sefer 60 doz insulin kullaniyorum ve iki ayak diz lenfodem hastasiyim 2005 girisli ssk ve 3500 primim var malulen emekli ola bilirmiyim

  • Merhaba, prim günleriniz malulen emekli olmak için yeterlidir. İlk olarak sgkya giderek hastaneye sevk almalısınız. Oradan çıkacak rapor oranı yüzde 60’ı geçerse emekli olabilirsiniz.

  • Merhaba, hastalığına göre değişebilmektedir. Bunun en kesin çözümü hastaneye gidip rapor alıp, malüllük derecesini belirlemektir.

 14. 1995 sigorta girişim ve 3500 is günüm mevcut ankilozan spondilit hastasiyim hlv testlerim pozitif humira kullanmaktayım 3 yıldır tedavi görüyorum ayrıca sağ gözde sürekli tekrarlayan üveit var %30 görme kaybı özürlü olarak emekli olmak mümkünmü
  Teşekkürler

 15. Serebral palsi hastasıyım sol tarafım doguştan felçli raporum %56 malulen emeklilik için başvursam rapor oranım 60a cıkarmı.prim günüm tmm.ve saglık sorunlarımdan dolayı işten kendim değilde taleple cıkarılp tazminatımı alsam yinede malulen emekli olabilirmiyim?

 16. Kalp ritmi bozukluğu ve gözü de retina yırtılması nedeniyle görme kaybım var 2000 günüm var nasıl emekli olabilirim ya da e emekli olabilirmiyim

 17. Ben 41 yasindayim 1850 odenmis pirm gunum var kalca protezim var belimde 10 tane vidali pilatin var piskolosik tedavi goruyom malulen emekli olabilirmiyim bu arda isetege bagli ek 5 sigortaliyim..

 18. 1978 dogomluyum 01.01.2000 ssk girisim 6000 prim gunum var 12 yildir hepatit b hastasiyim 21 mart 2018 tarihi itibariyle yapilan kan testlerimde alt 21. Ast 22. Dna 6500 biyobsi sonucu fibrosiz 2 1 yil gecerli ilac raporum mevcut suan tenoviral 245 mg kullaniyorum emekli olma durumum yada rapor oranim kac olur tsk

 19. BenB13.10.1979 doğumluyum sikorta giriş 01.07.1996 pirim günüm 5850 böbrek taşından dolayı sağ böbreğim çürümüş öbür böbreğime geçmesin diye sağ böbreğim alındı tek böbrekle yaşıyorum ve çabuk yoruluyorum yüzde kaç rapor alabilirim erken emekli olabilirmiyim

 20. Ben 13.10.1979 doğumluyum sikorta giriş 01.07.1996 pirim günüm 5850 böbrek taşından dolayı sağ böbreğim çürümüş öbür böbreğime geçmesin diye sağ böbreğim alındı tek böbrekle yaşıyorum ve çabuk yoruluyorum yüzde kaç rapor alabilirim erken emekli olabilirmiyim

 21. Merhaba 5218 iş günüm var, sürekli tekrarlayan sağ böbrek yaşlarım mevcut, 6 kez amaliyat oldum iş görmez raporlarım mevcut ve iş kaybına uğruyorum nasıl malulen emekli olabilirim, 4700 brüt üzerinden sgk yatmakta ne kadar maaş alabilirim?

  • Merhaba, önce sgkya gidip hasteneye sevk almalısınız. Sonra heyet size yüzde 60 ve üzeri rapor verirse ve sgk bunu onaylarsa malulen emekli olabilirsiniz.

 22. Merhaba günlerim dolu yüksek tansiyon hastasıyım 10 senedir ilaç kullanıyorum mesleğim gereği sıcak ortamda çalışmak zorunda yım tansiyonu çok etkilemekte malülen emekli olabilir miyim? iyi günler

  • Merhaba, herhangi bir şekilde emekli olmak için prim günleriniz yeterli değildir. Malulen emekli olmak için en az 1800 gününüz olmalıdır.

 23. Süreli %50 raporum var.Crohn hastasıyım ve kalıcı ileostomi liyim.Humira tedavisi devam ediyor eklem ve kas ağrıları sebebi ile 1800 gün primim var 1996 da da ssk başlangıç.malülen emekli olabilir miyim?

 24. merhaba ben dogustan beri hormon yetmezligi var sag tarafimda yumurtam yok soltarafimda.cok kucuk var ve kemik erimesi basladi hormon inesi vuruliyorum ama biraz iyi oliyorum sonra tekrar ayni oluyor kemiklerim bayaagriyor butun vucudum ve halsizlik var uyku problemimde var fazla is yapamiyorum engelli raporu alabiliyormuyum bide dikat eksikligim var

 25. merhaba ben dogustan beri hormon yetmezligi var sag tarafimda yumurtam yok soltarafimda.cok kucuk var ve kemik erimesi basladi hormon inesi vuruliyorum ama biraz iyi oliyorum sonra tekrar ayni oluyor kemiklerim bayaagriyor butun vucudum ve halsizlik var uyku problemimde var fazla is yapamiyorum engelli raporu alabiliyormuyum bide dikat eksikligim var

 26. MERHABA TRİMİNEGAL HASTASIYIM 2 SEFER AMALİYAT OLDUM ŞU AN TEKRARLADI İŞSEL OLARAK ÇOK SIKINTI ÇEKİYORUM MALULEN EMEKLİLİKTEN FAYDALANA BİLİRMİYİM

 27. Merhaba,yaşım 26, 2009’dan beri oküler myastenia gravis hastasıyım fakat yanlış konulan teşhis ve nörolojik sebepleri araştırmadan boş yere yapılan 2 göz ameliyatı sonrası teşhis 3 yıl önce konuldu ve yaklaşık 2.5 yıldır da düzenli olarak tedavim için farklı ilaçlar kullandım hala da kullanıyorum ama fayda etmiyor ve hastalığımdan dolayı sağ gözüm şişik durumda,sol göz kapağım ise düştüğü için görme duyum % 50’den fazla azaldı diyebilirim ayrıca çift görüyorum.Eşim yanımda olmadan dışarıda çok fazla zaman geçiremiyorum.Malulen emeklilik hakkım var mıdır sizce,başvursam geri dönüşü ne olur?yardımcı olursanız çok sevinirim, teşekkürler.

 28. İyi çalışmalar benim 1679 ödenmiş günüm var giriş tarihi 01.01.1995 % 60 raporum var fakat 1800 den günüm eksik bu durumda ne yapabilirim tskler .

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz