SGK Hizmet Dökümünde (K) (Ş) ve (S) Harfleri Ne Demek

6
3273

Bu yazımızda SGK Hizmet Dökümünde (K) (Ş) ve (S) Harfleri Ne Demek sorusunu cevaplayarak hizmet dökümünde görülen bu işaretlerin ne anlama geldiğini ve bu durumun dezavantajlarını anlatacağız.

Bazı sigortalılarımız e-devletten SGK Hizmet dökümlerine baktığında önceki çalıştığı iş yerlerinin yanında bazen -ş- harfini, bazen -k- harfini, bazen de -s- harfini görmektedir. Buna istinaden tarafımıza bu harflerin ne anlama geldiğini sormakta ve önceki çalışmalarıyla ilgili endişe etmektedir.

SGK Hizmet Dökümünde (K) (Ş) ve (S) Harfleri Ne Demek

-Hizmet Dökümünde (K) Harfi

Hizmet dökümündeki -k- işareti, iş yerinin kontrollü işyeri olduğu anlamına gelmektedir. İş yerinin Kontrollü olması demek, iş yerinin sahte olması olasılığının bulunması demektir. İş yerinin sahte iş yeri olarak değerlendirilmesi ise, o iş yerinde çalışmaların fiili olmadığı, kayıtların geçersiz olduğu ve iş yerinin paravan bir iş yeri olduğu anlamına gelmektedir.

Peki iş yeri hangi gerekçe ile kontrollü iş yeri kapsamına alınır?

Her ay düzenli olarak APHB göndermelerine rağmen SGK tarafından tebliğ edilen idari para cezası ve ödeme emiri gibi yazıları tebellüğ etmediği ve primlerini de ödemediği veya çok cüz’i tutarda ödeme yaptığı anlaşılan işyerleri hakkında “Kontrollü İşyeri” tanımlaması yapılabilecektir.

Taksitlendirme veya yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmadıkları, başvuruda bulunmalarına rağmen taksitlerini ödemedikleri.

-Her ay düzenli olarak APHB göndermelerine rağmen Kurumumuzca gönderilen tebligatları almadıkları,

-Aylar itibariyle bildirilen sigortalı sayısında önemli sayıda değişiklik olduğu,

-İşe giriş ve/veya işten ayrılış bildirgelerinin verilmediği, verilmesine rağmen cezalı verildiği,

-APHB’de beyan edilen sigortalı işe giriş ve işten ayrılış tarihleri ile bu sigortalılar için işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinde beyan edilen tarihlerin uyumlu olup olmadığı,

-APHB’de sigortalının çıkış tarihi olmamasına ve bu sigortalılar için işten çıkış bildirimi yapılmamasına karşın bir sonraki ay/aylarda bildirim yapılmayan sigortalıların olduğu,

-Bildirim yapılan dönem aralığında veya daha evvel; gerçek kişi işveren hakkında yetkili vergi dairesi tarafından terk kodu verildiği veya tüzel kişi işveren hakkında ticaret sicil memurluğu tarafından sicil kaydının silindiği,

gibi kriterlere bakılacaktır.

Yukarıda sayılan maddelerin 2/3’ü gerçekleşmiş ise, o işyeri “Kontrollü İşyeri” olarak tanımlanır.

“Kontrollü İşyeri” olarak tanımlanmış olan işyeri işverenlerince, 1 ay içinde SGK’ya kontrol kodunun kaldırılması için başvuru yapmaması durumunda iş yerinin Sahte işyeri olup olmaması olasılığına karşı, iş yerinin incelenmesi için Sosyal Güvenlik Denetmenlerine yazı yazılacaktır.

“Kontrollü İşyeri” olarak sisteme tanımlanmış olan işyerlerinin e-Sigorta şifreleri dondurulacaktır. Bu sebeple online olarak verilemeyen aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç ayın 23’üne kadar kağıt ortamına verilir. Bu durumda uygulanacak idari para cezaları iptal edilecektir.

Kurumca gönderilen tebligatları alıp almadığı dikkate alınmaksızın Kurumca bilinen işyeri adreslerinde yapılacak yerel denetimde;

-Faaliyetine devam edip etmediği,

-Bilinen adresinde bulunup bulunmadığı, bulunmuyorsa hangi tarihte ayrıldığı.

-Faaliyetine başka bir adreste devam ediyorsa hangi tarihten itibaren orada faaliyette bulunduğu,

-Adreste başka bir işveren faaliyette bulunuyor ise, hangi tarihten itibaren orada faaliyette bulunduğu

-İşyerinin denetim tarihindeki durumu (kapalı, boş, yıkılmış, belirtilen adresin geçerli olmaması v.b.),

-Terk, tasfiye ve kapanmış olma gibi nedenlerle işyerinde yerel denetim yapılamaması durumunda, işyeri çevresinde işverenin adreste faaliyet gösterip göstermediği,

hususlarında araştırma ve inceleme yapılmalıdır.

“Kontrollü İşyeri” tanımlaması nedeniyle denetime gönderilmiş işyerleri Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından incelenecektir. “Kontrollü İşyeri” tanımlaması, yapılacak tespit sonucuna göre “Sahte İşyeri” olarak değiştirilecektir. Eğer bu yönde tespit yok ise kaldırılacaktır.

Bir işyeri kontrollü iş yeri kapsamına alındı ise, Kurumun Denetmen ya da müfettişlerinin raporu olmadıkça bu kontrol kodu işyeri bilgilerinden kaldırılmaz.

-Hizmet Dökümünde (Ş) Harfi

Bu işaret, işyerinin Şüpheli işyeri olduğu anlamına gelmektedir. İşyerinin şüpheli olması demek, daha önce sahte işyeri olarak tescillenmiş işyeri sahiplerinin ve ortaklarının başka bir işyeri açması halinde, yeni açılan iş yeri de sahte olması olasılığına karşı şüpheli işyeri olarak değerlendirilir.

Yani, işvereniniz daha önce paravan olarak kullandığı sahte bir işyeri açtıysa ve bu tespit edildiyse, ondan sonra açtığı tüm işyerleri şüpheli olacaktır.

İşyerinin şüpheli olması durumunda ise, konu 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Denetmenlerine intikal ettirilir ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından işyeri denetime tabi tutulur. Bu denetimde işyerinin gerçekte faal olup olmadığını, SGK‘ya bildirilen sigortalıların fiilen çalışıyor olup olmadığı, iş yerinin paravan işyeri olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır.

Bu tespitler yapılırken, kısaca işyeri sahipleri ve işyeri çalışanlarından çalışmalarıyla ilgili ifadeler alınır ve gerekli işyeri kayıt belgeleri incelenir.

Yapılan denetim sonucunda, iş yerinin faal ve çalışmaların fiili olduğu kanaatine varılırsa, işyerinden şüpheli kodu kaldırılır ve normal faaliyetine devam eder. Ancak sigortalıların hizmetlerinin fiili olmadığı, iş yerinin de gerçek bir iş yeri olmadığı tespiti yapılırsa şüpheli kodu kaldırılır ve (S) sahte kodu getirilir.

-Hizmet Dökümünde (S) Harfi

Bu işaret, işyerinin Sahte işyeri olduğu anlamına gelmektedir.

Sahte işyeri tabiri, sigortalılarımız tarafından genelde tabela işyeri ya da paravan işyeri olarak tanımlanmaktadır. Burada hiç bir ticari amaçlı faaliyet bulunmamaktadır. Sahte işyerinin amacı sigortalılık bildirimi yaparak fiilen çalışmayan kişilerin hizmet kazanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla bu kişiler emekli olacaklar ve sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır. Bu sebeplerle gerçekte mevcut olamayan adresler beyan edilerek iş yeri tescil edilmektedir.

Ancak işyerinin gerçek ve faal olduğu, içinde çalışmanın olduğu normal bildirim yapılan iş yerlerinden, fiilen çalışmadığı halde sigortalı bildirilen kişilerin olduğunun tespit edilmesi durumunda, işyeri sahte işyeri sayılmayacaktır.

Gerçek ve eylemli çalışanların da bulunduğu gerçek işyerlerinden bildirim yapılan aynı aylarda sahte sigortalı/sigortalıların da bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda ise işyeri sahte olarak değerlendirilmeyerek sigortalı sahte sayılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

ÖNEMLİ: Sigortalılarımızın kendilerini mali müşavir olarak tanıtan kişilere fiili olarak çalışmadığı halde elden “prim ücreti” vermesi ve bu kişilerin de sahte bir kimlikle işyeri açması ve bu işyerinde onlarca hatta yüzlerce insanı fiili olarak çalışmadığı halde Kuruma bildirmesi ve Kuruma bildirmesine rağmen sigortalılardan aldığı ücretleri SGK’ya yatırmaması halinde oluşabilecek sahte sigortalılık durumu, sigortalılara telafisi zor ve önü alınamayacak zararlara yol açacaktır.

Fiili Olarak Çalışmadığı Halde Dışardan Prim Ödemenin Sonuçları

Öncelikle, kişilerin fiili olarak çalışmadığı halde dışardan ödeyerek sigortalı olması halinde bu durum tespit edilirse, kişilerin emeklilik hakları geri alınacak ve hizmet günleri iptal olacağından dolayı ödenmiş olan emekli maaşları da Kurum tarafından geri istenecektir. Ayrıca, varsa kişilerin sağlık harcamaları da geri istenecektir.

-Sahte hizmet kazandırılmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması nedenleriyle Kurumun yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen. ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında Kurum zararının da belirtilerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulucaktır

-Sahte iş yeri açarak ya da açılmasına aracılık ederek sigortalıları ve SGK’yı zarar uğratan Mali Müşavirlerin bilgileri de Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına sunulacaktır.

NOT: SGK Hizmet Dökümünde (K) (Ş) ve (S) Harfleri Ne Demek konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmıdan sorabilirsiniz.

6 YORUMLAR

    • Merhaba, hizmet dökümüzdeki ş harfi bu iş yerinin şüpheli olduğu olduğunu gösterir. İlerleyen zamanlarda hizmetleriniz ile ilgili bir sorun yaşamamak için, şu anda bu işyerinde çalışıyorsanız, alo170’i arayarak işyeri denetim yapılmasını talep edebilirsiniz. Bu şekilde işyerinin gerçek ve faal bir iş yeri olduğu anlaşılacak ve ş kodu kaldırılacaktır.

      • 1988 sigorta girişliyim… Son 42 ayda sigorta dökümanımda Ş HARFİ Var…iş yeri kapattı… Sabah 09:00 Akşam 18:00 mesai saatlerinde fiilen çalıştım Sorum şu Emekli olmama az kaldı ve Ş harfi kalkmadı…Son 42 ay Ş harfim kalkmadı yani sizce silinir mi ?

        • Merhaba, işyeri şüpheli statüsünde girmiş. S harfini almadığı, yani sahte iş yeri statüsüne geçmediği sürece fiili çalışmalarınız iptal olmayacaktır.

  1. Babam emekli. Emeklilik maaşı durduruldu. Sigorta Hizmet dökümünde son 10 ayın önünde K harfi var. Bu durum neyi belirtir. Ne yapmak gerekir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz