Yurt Dışında Tedavi İçin Nereye Başvurulur

0
536

Yurt Dışında Tedavi İçin Nereye Başvurulur hususu 5510 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. 5510 Sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımları SGK tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt içinde yapılamayan tetkik/tahlil ve tedavi işlemleri usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile bağlı bulunduğu il müdürlüğüne veya Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğümüze başvuru yapılır.

Yurt Dışında Tedavi İçin Nereye Başvurulur

Tedavi İçin Gerekli Sağlık Kurulu Raporunun Temini ve Onay Aşamaları : 

 • Tedavinin yurt içinde mümkün olmadığına dair ilgili sağlık kuruluşundan “Yurt Dışına Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu”  formatına uygun olarak hazırlanan sağlık kurulu raporunun temin edilmesi gerekir.
 • Sağlık kurulu raporu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  ve İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden herhangi biri tarafından teyit edilecek ve daha sonra Sağlık Bakanlığınca onaylanacaktır. 
 • Bu işlemler bağlı bulundukları ilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne teslim edilerek Kurumumuzca da yapılmaktadır.
 • Sağlık kurulu raporları, teyit ve onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip hasta/yakını veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlük Makamının onayına sunulmaktadır.

Tetkik İçin Gerekli Sağlık Kurulu Raporunun Temini ve Onay Aşamaları

Yurt içinde yapılamayan tetkik/tahlillerinin yurt dışında yaptırılması işlemleri;

 • Numunenin gönderilmesi
 • Hastanın gönderilmesi şeklinde tetkik işlemleri yurt dışında yaptırılabilir.
 • Numunenin veya hastanın gönderilmesi suretiyle tetkiklerin yurtdışında yaptırılabilmesi için gerekli sağlık kurulu raporları, sağlık kurullarınca, “Sağlık Kurulu Raporu” formatıyla düzenlenecektir. Raporlarda tetkikin/ tahlilin yurt içinde yapılamadığı ayrıntılı gerekçeleri ile belirtilecektir.
 • Numunenin gönderilmesi suretiyle yurt dışında yapılacak tetkikler ve/ veya tahliller için düzenlenen sağlık kurulu raporları Sağlık Bakanlığına onaya gönderilmektedir.
 • Sağlık kurulu raporları, onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip hasta/yakını veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne intikal ettirilerek Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlük Makamının onayına sunulmaktadır.

Yurt Dışı Tedavi Onay aşamasından Sonra Yapılacak İşlemler

Kurumca onaylanan rapor ve diğer belgeler, tedaviyi sağlayacak sağlık tesisi ile gerekli koordinasyonun sağlanması ve tedavi esnasında veya sonrasında tanzim olunan belgelerin onaylanması, tercüme edilmesi gibi işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına gönderilmekte ve yurt dışı sağlık hizmeti sunucusu ile gerekli iletişim ve koordinasyon sağlanmaktadır. Diğer işlemlerin yürütülmesi için, sağlık kurulu raporu ve yurt dışı tedaviye ilişkin diğer belgeler ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne ayrıca gönderilmektedir.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlük Makamından onay alındığına ve konu hakkında Dışişleri Bakanlığına bilgi verildiğine ilişkin talimatın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ulaşmasını müteakip;

 • 5510 sayılı Kanunun 4(a) kapsamındaki sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi için ilgili ülkeye göre formülerlerin tanzim edilmesi.
 • Yurtdışı yol, gündelik ve refakatçi giderleri için talep edilmesi halinde harcırah işlemleri (Avans verilmesi dahil),
 • Tedaviye ilişkin paranın ilgili ülkeye transfer işlemleri (ilgili birimlerle koordineli olarak)
 • Tedavinin bitiminde sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi ile mahsuplaşma işlemleri vb. işlemler yürütülmektedir.

Yurt Dışı Tedaviye İlişkin Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenme Esasları :

 • Yurt dışında tedavi edilecek kişi, varsa yurt dışındaki sevke konu tedaviye ilişkin sözleşmeli hastaneye sevk edilir ve masraflarınn tümü karşılanır. Yurt dışında sözleşmeli hastanenin olmaması hâlinde, Yurt Dışında Tedavi İçin Nereye Başvurulur. Bu durumda da sevk edilen sağlık hizmeti sunucusunda yapılan tedavilere ait giderlerin tamamı Kurumca ödenir. Ancak, kişinin tercihince Kurumun yurt dışında sözleşmeli olduğu hastaneye gitmemesi hâlinde, sözleşmeli yere ödenebilecek tutarı geçmemek üzere Kurumca ödeme yapılır. Arada fark oluşması hâlinde fark kişi tarafından karşılanır.
 • Kişilerin Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan bir ülkeye gönderilmesi halinde; o ülke ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesinde tedavi uygulaması öngörülmüş ve tedavi amacıyla gönderilen kişi sosyal güvenlik sözleşmesinin kapsamında bulunuyorsa, bunlar hakkında sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri uygulanır.
 • Yurt dışında yapılan tedavi bedelleri, Kurum tarafından yurt dışı sağlık hizmeti sunucusu banka hesabına havale edilmesi veya kişilerce ödenen tutarın belge karşılığı kendilerine ödenmesi suretiyle karşılanır.
 • Kurumca, yurt dışında yapılacak tedaviler için oluşacak giderlere mahsuben talep edilmesi halinde, kişilere veya sağlık hizmeti sunucusuna avans ödenebilir.
 • Acil durumlar ile hastalığın komplikasyonuna bağlı gelişen durumlar hariç olmak üzere yurtdışına sevke konu hastalık dışındaki tedavi giderleri Kurumca ödenmez.
 • Kurum, avans ödemeleri için, yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen belgelerin ve raporların misyon şeflikleri tarafından onaylanmasını isteyebilir.
 • Türkiye’de tedavisi yapılamayan bir hastalık için yurt dışına gönderilen hastaya, gönderildiği ülkedeki sağlık hizmeti sunucusu tarafından sevke konu tedavi dışında farklı bir tedavi uygulaması öngörülmekte ise, SUT ’un 2.5.3.A-1 maddesinde belirtilen rapor ve onayların öngörülen yeni tedavi için de alınmış olması halinde tedavi giderleri karşılanır. Aksi halde yeni tedavi bedeli ile bu tedaviye ilişkin yol ve gündelik gideri Kurumca karşılanmaz. Yurt Dışında Tedavi İçin Nereye Başvurulur

Yurt Dışı Tetkik Bedellerinin Ödenme Esasları :

 • Numunenin gönderilmesi veya hastanın gönderilmesi suretiyle yurt dışında yapılan tetkik veya tahlili yapan hastanece düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden, Kurum tarafından yurt dışı sağlık hizmeti sunucusu banka hesabına havale edilmesi veya kişilerce ödenen tutarın belge karşılığı kendilerine ödenmesi suretiyle karşılanır. 
 • Kurumca, yurt dışında yapılacak tetkikler/ tahliller için oluşacak giderlere mahsuben talep edilmesi halinde kişilere veya sağlık hizmeti sunucusuna avans ödenebilir. 

Raporların Yenilenmesi, Bekleme Süreleri ve Süre Uzatımı

Yurt dışı tedaviye ilişkin raporların Sağlık Bakanlığınca onaylanmasından itibaren üç ay içinde yurt dışına çıkılmaması nedeniyle işlem yapılmayan raporların yenilenmesi gerekir.

Yurt dışı tedavi süresi raporda belirtilen süreyi geçemez. Tıbbi nedenlerle yurt dışında tedavinin uzaması halinde, tıbbi gerekçeler misyon şeflikleri vasıtasıyla Kuruma gönderilir. Tedavi süresinin uzatılmasının uygun olup olmadığı konusunda Araştırma Hastanesinin yazılı görüşü alınarak 6 ayı geçmeyen dönemler halinde  tedavi süresi uzatılabilir. Belirlenen ya da uzatılan sürenin aşılması halinde aşılan süreye ait tedavi giderleri ile gündelik ve refakatçi giderleri ödenmez. 

Yurtdışında tedavi olma şartları ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: Yurt Dışında Tedavi İçin Nereye Başvurulur konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR