Yurt Dışı Borçlanması Yapanlar Ne Kadar Emekli Maaşı Alırlar

15
4857

Yurt Dışı Borçlanması Yapanlar Ne Kadar Emekli Maaşı Alırlar sorusu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgelerde belirtilmiştir. Yurt Dışı Borçlanması yaparak emekli olanların alacakları emekli aylıkları ile ilgili gerekli bilgileri aşağıda maddeler halinde sıralayacağız.

Yurt Dışı Borçlanması Yapanlar Ne Kadar Emekli Maaşı Alırlar

SSK Statüsünde Emekli Aylıkların Hesaplanması

Ekim / 2008 ayından önce sigortalılığı başlayan ve yurt dışı sürelerini borçlanma yoluyla aylık bağlanmasına hak kazananların aylıkları da, yurt içinde sigortalılığı bulunanlarda olduğu gibi üç aşamada hesaplanacaktır.
 
Bu aşamalar; 2008 / Ekim Ayından Önceki Prim Ödeme Gün Sayısına Ait Kısmi Aylığın (A) Hesabı, Ekim / 2008 (dahil) Ayından Sonraki Prim Ödeme Gün Sayısına Ait Kısmi Aylığın (B) Hesabı ve Kısmi Aylıkların Birleştirilmesidir.

     2000 yılı öncesi kısmi aylığın hesabı

2000 yılından önceki prim ödeme gün sayısına ait kısmı aylığın (A1) hesabında biri gösterge, diğeri de aylık bağlama oranı olmak üzere iki unsur kullanılmak suretiyle aşağıdaki alt bölümlerde açıklandığı üzere dört aşamada hesaplanacaktır.

1. Ortalama yıllık kazancın hesabı ve göstergenin tespiti

506 sayılı Kanunun değiştirilmeden önceki gösterge sisteminde, sigortalıların 2000 yılından önceki aylıklarına esas göstergelerinin tespitinde “gösterge tespit tabloları” kullanılacaktır. 5510 sayılı Kanuna göre, gösterge sistemi içinde hesaplanacak aylıklara esas göstergenin, hazırlanan gösterge tespit tabloları esas alınarak belirlenecektir. Göstergenin tespitine esas ortalama yıllık kazanç, sigortalının 2000 yılından önce 10 yılı geçmemek üzere primi ödenmiş takvim yıllarına ait prime esas kazançlar toplamının takvim yılı sayısına bölünmesi ile elde edilecektir.

2. Aylık bağlama oranının tespiti

2000 yılından önceki prim ödeme gün sayısına ait tam aylığın hesabına esas aylık bağlama oranı (ABO), tahsis çeşidi itibariyle aşağıda yapılan açıklamalara göre belirlenecektir.

1) Gösterge Tablosundan hak kazanılan yaşlılık aylıklarının oranı % 60’tır.  Ara göstergelerin oranları ise en düşük göstergenin karşılığı olan % 59,9 oranı, izleyen her gösterge için binde bir azaltılarak belirlenmiştir.

Sigortalının ortalama yıllık kazancına göre belirlenen gösterge ve üst göstergeye karşılık gelen oranlar sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurulan her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödenen her 240 günlük prim için 1 puan artırılacaktır.

5000 günden eksik her 240 günlük prim için 1 puan eksiltilecektir. Özel emeklilik şartlarına göre Gösterge Tablosundan bağlanan aylığın oranı % 60’ın altında olmayacak, bunlar için indirim uygulanmayacaktır. Hiçbir şekilde aylık bağlama oranı % 85’i geçmeyecektir.

2) Gösterge Tablosundan hak kazanılan malullük aylıklarının oranı % 70’tir. Ancak, sigortalı bir başkasının bakımına muhtaç durumda ise, bu oran % 80’e çıkartılır. Üst Gösterge Tablosu’ndan bağlanan aylıkların oranı üst göstergenin karşılığı olan derece ve kademeye isabet eden orandır (% 50 ile % 59,9 arasında). Sigortalı bakıma muhtaç olsa bile, bu şekilde tespit olunan oran değiştirilmeyecektir.

3) Gösterge Tablosundan bağlanan ölüm aylığının oranı % 60’tır. Üst Gösterge Tablosundan bağlanan aylıkların oranı ise her derecenin her kademesi için ayrı ayrı belirlenmiş olup, % 50 ile % 59,9 arasında değişmektedir.

Bu oranlar, sigortalılık süresindeki prim ödeme gün sayısı ve ölüm tarihindeki yaşı dikkate alınarak bulunur. Sigortalının kadın 50, erkek 55’ten sonra her tam yaş ve 5000 günden fazla her 240 gün için 1’er puan artırılacaktır. 5000 günden eksik her 240 gün için indirim uygulanmayacaktır. Gösterge Tablosundan bağlanan ölüm aylığının oranı % 70, Üst Gösterge Tablosundan bağlanan aylığın oranı ise % 50’den az olmayacaktır. Her iki gösterge tablosundan bağlanan aylıkların oranı, hiçbir şekilde % 85’i geçmeyecektir.

3.Tam aylığın hesabı

2000 yılından önceki prim ödeme gün sayısına ait tam aylık, Gösterge x Katsayı x ABO formülü uygulanarak hesaplanacaktır. Bu formüldeki katsayı, Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan ve 1/12/1999 tarihinde geçerli olan 12000 rakamıdır. Ancak, bu formüle göre belirlenen aylık, Üst Gösterge Tablosundan hesaplanmışsa (10175 x 12000 x ABO) formülüne göre hesaplanan tutardan (85470000 Türk Lirası), Gösterge Tablosundan hesaplanmışsa (9475 x 12000 x %70) = 79590000 Türk Lirasından az olmayacaktır. Bu şekilde bulunan aylık, sigortalının Aralık / 1999 ayına ait aylığı olarak kabul edilecektir.

4.Kısmi aylığın hesabı

2000 yılından önceki prim ödeme gün sayısına ait kısmi aylık , Tam Aylık x (2000 yılından Önceki Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanacaktır. Aralık / 1999 ayı itibariyle bulunan kısmi aylığı, önce Aralık / 1999 ayı TÜFE artış oranı olan % 5,9 kadar artırılarak Ocak / 2000 ödeme dönemine, daha sonra 2000 yılı dahil olmak üzere 2008 yılına kadar geçen her takvim yılı için TÜFE artış oranı ve GH kadar ayrı ayrı artırılarak Ocak / 2008 ayına taşınacaktır. Bu güncellemede 8,45199464995839 katsayısı kullanılacaktır.

2000 (dahil) yılı – Ekim (hariç) /2008 ayı arası prim ödeme gün sayısına ait kısmi aylığın  hesabı

2000 (dahil) yılı – Ekim (hariç) / 2008 ayı arasındaki prim ödeme gün sayısına ait kısmi aylık, biri ortalama yıllık kazanç, diğeri de aylık bağlama oranı olmak üzere iki unsur kullanılmak suretiyle aşağıdaki alt bölümlerde açıklandığı üzere dört aşamada hesaplanacaktır.

1.Ortalama yıllık kazancın hesabı

Ortalama yıllık kazancın (OYK) hesabında 2000 (dahil) yılından 2008 yılına kadar geçen her takvim yılına ait prime esas kazanç dikkate alınacaktır. Ancak, söz konusu her takvim yılına ait kazanç, kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren GH kadar artırılarak güncellenecektir. 2007 ile 2008 / Ocak-Eylül (dahil) kazançları, güncellenmeden olduğu gibi alınacaktır. Güncellenen kazançlar toplamının, 2000 yılı (dahil) ile 2008 / Eylül (dahil) arasındaki prim ödeme gün sayısına bölümünün 360 katı ortalama yıllık kazancı verecektir.

2.Aylık bağlama oranının hesabı

2000 yılı başı ile Ekim / 2008 aybaşı arasındaki prim ödeme gün sayısına ait tam aylığın hesabına esas aylık bağlama oranı (ABO), tahsis çeşidi itibariyle aşağıda yapılan açıklamalara göre saptanacaktır.

1) Yaşlılık aylıklarının oranı, toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 günün her 360 günü için % 3,5, sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2, daha sonraki her 360 gün için % 1,5 oranlarının toplamından oluşacaktır. Özel emeklilik koşullarına göre hak kazanılan yaşlılık aylıklarında bu oran % 60’ın altında olmayacaktır.

2) Malullük aylıkları için oran % 60 olarak esas alınacak, ancak başka birinin sürekli bakımına muhtaç sigortalılar için % 70 oranı uygulanacaktır.

3) Ölüm aylıklarının hesabında % 60 oranı esas alınacak, ancak bu oran sigortalının ölüm tarihindeki gün sayısı üzerinden 8100 ila 9000 gün arasında prim ödenen her 360 gün için % 2, 9000 günden sonra ödenen her 360 gün için de % 1,5 artırılarak belirlenecektir.

3.Tam aylığın hesabı

2000 yılı başı ile Ekim / 2008 aybaşı arasındaki prim ödeme gün sayısına ait kısmi aylığın hesabına esas tam aylık, (OYK x ABO) / 12 formülü uygulanarak hesaplanacaktır. Hesaplanan bu aylık, tahsis talep veya ölüm yılının prime esas günlük kazanç alt sınırının aylık tutarının % 35’inden az olmayacaktır.

4.Kısmi aylığın hesabı

2000 yılı başı ile Ekim / 2008 aybaşı arasındaki prim ödeme gün sayısına ait kısmi aylık, Tam Aylık x (2000 Yılı Başı ile Ekim / 2008 Aybaşı Arasındaki Prim Ödeme Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı) formülü uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan miktar, sigortalının Ocak / 2008 ayına ait kısmi aylığını oluşturacaktır.

2008 Ekim (dahil) ayından sonraki prim ödeme gün sayısına ait aylığın hesabı

Ekim (dahil) / 2008 ayından sonraki prim ödeme gün sayısına ait kısmi aylık, ortalama aylık kazanç ve aylık bağlama oranı olmak üzere iki unsur kullanılmak suretiyle aşağıdaki alt bölümlerde açıklandığı üzere dört aşamada hesaplanacaktır.

1.Ortalama aylık kazancın hesabı

Ortalama aylık kazanç (OAK), 2008 / Ekim (dahil) ve sonraki her yıla ait prime esas kazancın, ait olduğu yıldan itibaren aylık talep veya ölüm tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, 2008 / Ekim (dahil) daha sonraki prim ödeme gün sayısına bölünmek suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın 30 katıdır

      2.Aylık bağlama oranının hesabı

Ekim (dahil) / 2008 ayından sonraki prim ödeme gün sayısına ait tam aylığın hesabına esas aylık bağlama oranı (ABO), tahsis çeşidi itibariyle aşağıda yapılan açıklamalara göre saptanacaktır.

1) Yaşlılık aylıkları için aylık bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanacaktır.

Aylık bağlama oranının hesabında 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacak, hiçbir şekilde % 90’ı geçmeyecektir.

1/5/2008 tarihinden önce 3600 günü doldurmamış olanların aylık bağlama oranının hesabında, sigortalının 1/5/2008 tarihinden sonra geçen ve bu tarihten önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için % 3 oranı esas alınacaktır. Bu hesaplama, 1/5/2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için uygulanacaktır.

2) Malullük ve ölüm aylıklarında oran 7200 günden az prim ödeme gün sayısı olanlar için % 40’dır. 7200 günden fazla her tam yıl için 2 puan artırılacaktır. Bu oran, baĢka birinin sürekli bakımına muhtaç olan malul sigortalının tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılacaktır.

3.Tam aylığın hesabı

Kısmi aylığa esas aylık (OAK x ABO) formülüne göre hesaplanacaktır. Bu aylıkta, sigortalının 2008 / Ekim (dahil) sonrası çalışma süreleri için prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınır. Talep veya ölüm yılına ait ortalama aylık kazancının % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü oldukları varsa % 40’ından hesaplanan sınırdan az olmayacaktır.

4. Kısmi aylığın hesabı

Ekim (dahil) / 2008 ayından sonraki prim ödeme gün sayısına ait kısmi aylık , Tam Aylık x (2008 / Ekim Sonraki Prim Ödeme Gün Sayısı / Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı) formülü uygulanarak hesaplanacaktır. Bu şekilde bulunan miktar, sigortalının tahsis talep veya ölüm tarihinden önceki yılın Aralık ayına ait kısmi aylığını oluşturacaktır.

UYARI: Daha yüksek emekli aylığı için borçlanılacak dönemleri 31.12.1999 tarihinden önceki dönemler olarak belirlemeniz gerekmektedir.

NOT: Emekli Maaşı Hesaplaması İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

NOT: Yurt Dışı Borçlanması Yapanlar Ne Kadar Emekli Maaşı Alırlar konusu ile sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

15 YORUMLAR

 1. 1955 dogumluyum 1971 yilindan beri Danimarkadayim.2014 yilinda 3 haftalik SSK girisin var,ne kadar prim ödemem gerekiyor ve ne kadar emekli maasi alabilirim.

  saygilar
  Mustafa eynese

 2. merhaba 1984 ten bari almanyada çalışıyrum bu yıl ssk çalışma kaydımı yaptım yurtdışı borçlamma ile alabileceğim en yüksek emekli maaşı ne kadar olur

  • Merhaba, yurt dışı borçlanma ile alabileceğiniz emekli maaşını hesaplamak için bir çok parametre gerekmektedir. Malesef emekli maaşınızı bu şartlarda hesaplayamamaktayız.

 3. Merhabalar,
  1974 doğumluyum.
  (31.12.1999 öncesi dönem) 2374 Gün,
  (1.1.2000 ile 31.05.2006) arası 2310 Gün,
  Toplam: 4684 Gün (3,5 Dolar) borçlanması mevcut.

  841 Gün’daha borçlanıp, TL olarak (30.09.2008 öncesi dönemden) …5525 Gün’e tamamlayıp 52 yaşında emekli olabiliyorum, SSK’li olarak.
  Yurtdışında yaşayıp ve daha uzunyıllar calışmak zorunda oldugum için. Emekli Maaşımı 61 yaşına kadar çekmemek kaydi ile bekletip… (yurtdışında çalışma izni olmadıgı için) 52 yaşindan itibaren maaş alınmadıgı taktirde SSK/Devlet’e kalıcaktır diye düşünüyorum… buna rağmen, nekadar Emekli Maaşı alırım?

  Veya, borçlanma tutarının tamamını ödemeyip… bir dilekçe verip 3600 Gün üzerinden ve 60 yaşında emekli olsam, nekadar Emekli Maaşı alırım?
  Sizce uzunvadeli uygun olan, tavsiyeniz hangisidir?

  Saygılar ve Selamalar.
  Kemal. M

  • Merhaba, ne kadar maaş alacağınızın net tutarını bu bilgilerle hesaplayamayız. Ancak 3600 güm yerine 5525 günden emekli olursanız, daha fazla emekli maaşı alacağınızı düşünmekteyiz.

 4. Merhaba,

  Ödemem 4a kapsaminda yapimistir ve bu sekildedir.

  SORUM.
  1.) BUGÜN EMEKLILIGE BAS VURUR EMEKLI OLURSAM ASAGIDAYKI LISTEYE GÖRE KAC YTL ALIRIM?
  2.) ARALARDAYKI EKSIK OLAN ASAGIDAYKI LISTEDE GÖRÜLDÜGÜ ÜZERE 2110 GÜN ~ 9788,40€ ödeyerek 7500 GÜN ILE BIR BAYAN olarak 15.07.1971 DOGUMLUYUM KAC YTL alma imkanim dogar?
  3.) NASIL DAHA YÜKSEK BIR SEKILDE AYLIK ALMA IMKANIM VAR?

  Not.: Bu Listedeyki ödenmemis acik günlerim Alman Sosyalgüvenlik Kurumunda calistmadi gözüktügüm icin SSK tarafindan acik birakilmis sanirim.

  SSK nin son bildirisine göre 2017 Augustosundan beri emeklilik bas varusu yapip emekli olma imkanim var ama yanlis bir sey yapmamak icin daha basvuruda bulunmadim.

  Yardimlariniz icin cok tesekkür ederim.

  Saygilarimla
  C.B.

  Tarih Ödendi I Ödenmedi ödenmeyen günler
  5390 I 2110
  ============================================
  30.12.2010 30 I
  30.11.2010 30 I
  30.10.2010 30 I
  30.09.2010 30 I
  30.08.2010 30 I
  30.07.2010 30 I
  30.06.2010 30 I
  30.05.2010 30 I
  30.04.2010 30 I
  30.03.2010 30 I
  28.02.2010 30 I
  30.01.2010 30 I
  ———————————————————————
  30.12.2009 30 I
  30.11.2009 30 I
  30.10.2009 30 I
  30.09.2009 30 I
  30.08.2009 30 I
  30.07.2009 30 I
  30.06.2009 30 I
  30.05.2009 30 I
  30.04.2009 30 I
  30.03.2009 30 I
  28.02.2009 30 I
  30.01.2009 30 I
  ———————————————————————
  30.12.2008 30 I
  30.11.2008 30 I
  30.10.2008 30 I
  30.09.2008 30 I
  30.08.2008 30 I
  30.07.2008 30 I
  30.06.2008 30 I
  30.05.2008 30 I
  30.04.2008 30 I
  30.03.2008 30 I
  29.02.2008 30 I
  30.01.2008 30 I
  ———————————————————————
  30.12.2007 30 I
  30.11.2007 30 I
  30.10.2007 30 I
  30.09.2007 I 30
  30.08.2007 I 30
  30.07.2007 I 30
  30.06.2007 I 30
  30.05.2007 I 30
  30.04.2007 I 30
  30.03.2007 I 30
  28.02.2007 I 30
  30.01.2007 I 30
  ———————————————————————
  30.12.2006 I 30
  30.11.2006 I 30
  30.10.2006 I 30
  30.09.2006 I 30
  30.08.2006 I 30
  30.07.2006 I 30
  30.06.2006 I 30
  30.05.2006 I 30
  30.04.2006 I 30
  30.03.2006 I 30
  28.02.2006 I 30
  30.01.2006 I 30
  ———————————————————————
  30.12.2005 30 I
  30.11.2005 30 I
  30.10.2005 30 I
  30.09.2005 30 I
  30.08.2005 30 I
  30.07.2005 30 I
  30.06.2005 30 I
  30.05.2005 30 I
  30.04.2005 30 I
  30.03.2005 30 I
  28.02.2005 30 I
  30.01.2005 30 I
  ———————————————————————
  30.12.2004 30 I
  30.11.2004 30 I
  30.10.2004 30 I
  30.09.2004 30 I
  30.08.2004 I 30
  30.07.2004 30 I
  30.06.2004 30 I
  30.05.2004 30 I
  30.04.2004 30 I
  30.03.2004 30 I
  29.02.2004 30 I
  30.01.2004 30 I
  ———————————————————————
  30.12.2003 30 I
  30.11.2003 30 I
  30.10.2003 30 I
  30.09.2003 30 I
  30.08.2003 30 I
  30.07.2003 30 I
  30.06.2003 30 I
  30.05.2003 30 I
  30.04.2003 30 I
  30.03.2003 30 I
  28.02.2003 30 I
  30.01.2003 30 I
  ———————————————————————
  30.12.2002 30 I
  30.11.2002 30 I
  30.10.2002 30 I
  30.09.2002 30 I
  30.08.2002 30 I
  30.07.2002 30 I
  30.06.2002 30 I
  30.05.2002 30 I
  30.04.2002 30 I
  30.03.2002 30 I
  28.02.2002 30 I
  30.01.2002 30 I
  ———————————————————————
  30.12.2001 30 I
  30.11.2001 30 I
  30.10.2001 30 I
  30.09.2001 30 I
  30.08.2001 30 I
  30.07.2001 30 I
  30.06.2001 30 I
  30.05.2001 30 I
  30.04.2001 30 I
  30.03.2001 30 I
  28.02.2001 30 I
  30.01.2001 30 I
  ———————————————————————
  30.12.2000 30 I
  30.11.2000 30 I
  30.10.2000 30 I
  30.09.2000 30 I
  30.08.2000 30 I
  30.07.2000 30 I
  30.06.2000 30 I
  30.05.2000 30 I
  30.04.2000 30 I
  30.03.2000 30 I
  29.02.2000 30 I
  30.01.2000 30 I
  ———————————————————————
  30.12.1999 30 I
  30.11.1999 30 I
  30.10.1999 30 I
  30.09.1999 30 I
  30.08.1999 30 I
  30.07.1999 30 I
  30.06.1999 30 I
  30.05.1999 30 I
  30.04.1999 30 I
  30.03.1999 30 I
  28.02.1999 30 I
  30.01.1999 30 I
  ———————————————————————
  30.12.1998 30 I
  30.11.1998 30 I
  30.10.1998 29 I 1 01.-02.
  30.09.1998 I 30
  30.08.1998 I 30
  30.07.1998 I 30
  30.06.1998 I 30
  30.05.1998 I 30
  30.04.1998 I 30
  30.03.1998 I 30
  28.02.1998 I 30
  30.01.1998 I 30
  ———————————————————————
  30.12.1997 I 30
  30.11.1997 I 30
  30.10.1997 I 30
  30.09.1997 25 I 5 26.-30.
  30.08.1997 30 I
  30.07.1997 30 I
  30.06.1997 30 I
  30.05.1997 30 I
  30.04.1997 30 I
  30.03.1997 30 I
  28.02.1997 30 I
  30.01.1997 30 I
  ———————————————————————
  30.12.1996 30 I
  30.11.1996 30 I
  30.10.1996 30 I
  30.09.1996 30 I
  30.08.1996 30 I
  30.07.1996 30 I
  30.06.1996 30 I
  30.05.1996 30 I
  30.04.1996 30 I
  30.03.1996 30 I
  29.02.1996 30 I
  30.01.1996 30 I
  ———————————————————————
  30.12.1995 30 I
  30.11.1995 30 I
  30.10.1995 30 I
  30.09.1995 30 I
  30.08.1995 30 I
  30.07.1995 30 I
  30.06.1995 30 I
  30.05.1995 30 I
  30.04.1995 30 I
  30.03.1995 30 I
  28.02.1995 30 I
  30.01.1995 30 I
  ———————————————————————
  30.12.1994 30 I
  30.11.1994 30 I
  30.10.1994 30 I
  30.09.1994 30 I
  30.08.1994 30 I
  30.07.1994 30 I
  30.06.1994 30 I
  30.05.1994 30 I
  30.04.1994 30 I
  30.03.1994 29 I 1 01.-03.
  28.02.1994 I 30
  30.01.1994 I 30
  ———————————————————————
  30.12.1993 I 30
  30.11.1993 I 30
  30.10.1993 I 30
  30.09.1993 I 30
  30.08.1993 I 30
  30.07.1993 I 30
  30.06.1993 I 30
  30.05.1993 I 30
  30.04.1993 I 30
  30.03.1993 I 30
  28.02.1993 I 30
  30.01.1993 I 30
  ———————————————————————
  30.12.1992 I 30
  30.11.1992 I 30
  30.10.1992 I 30
  30.09.1992 I 30
  30.08.1992 I 30
  30.07.1992 I 30
  30.06.1992 I 30
  30.05.1992 I 30
  30.04.1992 I 30
  30.03.1992 I 30
  29.02.1992 I 30
  30.01.1992 I 30
  ———————————————————————
  30.12.1991 I 30
  30.11.1991 I 30
  30.10.1991 I 30
  30.09.1991 I 30
  30.08.1991 I 30
  30.07.1991 I 30
  30.06.1991 I 30
  30.05.1991 I 30
  30.04.1991 I 30
  30.03.1991 I 30
  28.02.1991 30 I
  30.01.1991 30 I
  ———————————————————————
  30.12.1990 30 I
  30.11.1990 30 I
  30.10.1990 30 I
  30.09.1990 30 I
  30.08.1990 30 I
  30.07.1990 30 I
  30.06.1990 30 I
  30.05.1990 30 I
  30.04.1990 30 I
  30.03.1990 27 I 3 01.-04.
  ———————————————————————

 5. 1970 doğumluyum , ekim 1989-eylül 1992 arası emekli sandığı çalışmam var . 1992 yılından beri Hollanda’da oturuyorum 4180 gün SGK’dan gün satın aldım SGK girişim var yaşım tmm bu durumda ne kadar maaş alırım

 6. Ben 02.01.1964 doğumluyum.

  Almanya da işe başlama tarihim 01.12.1983 ve 2200 gün sigortalı çalıştım 2002 yılında kesin dönüş yaptım.

  Türkiye de Bağkur olarak 01.03.2005 tarihinde 308 gün ve 01.06.2008 yılında itibaren SSK lı olarak çalışıyorum 3015 günüm var.

  Almanya Prim günlerini Türkiye de ki Prim günleri ile hizmet birleştirilmesi veya SGK ya aktarılması mümkünmüdür .
  Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  Ali Korkmaz

 7. benim kafam çok karıştı şimdi sgk dan geliyorum. 2670 gün ödeyeceğim ve çok yüksek meblağ ödemem gerek. Peki emekli maaşim ne olacak? 2001-2009 arası yurt dışında çalışmam var

 8. Türkiyede 1989 yedinci ay baslangicim 2670 günüm var 2006 yedinci ayda Almanyaya geldim 2014 de yurtdisi borclanmasi yaptim toplam prim günü 5375 güne tamamlandi 2019 onuncu ayda emekli olursun dediler ne kadar alacagimi ogrenmek istiyorum

 9. 1978 doğumlu yurt dışında çalışan 2002 yılında Türkiye’de sigorta başlangıcı bulunan bir sigortalının üst sınırdan yurt dışı borçlanması kaç dolardır, bu borçlanmayı ne zaman yapması uygundur ve emekli olma yaşı nedir?

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazabilirsiniz
ADINIZI BURAYA YAZIN