SGK’nın Uyguladığı Para Cezaları

0
577

   SGK’nın Uyguladığı Para Cezaları tamamını görmek için tıklayınız.

           SGK’nın Uyguladığı Para Cezaları Nelerdir

SGK’nın Uyguladığı Para Cezaları
102-a/1 Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresi içerisinde verilmemesi;

İşe Giriş bildirgelerinin ne zaman verilmesi gerektiği ile ilgili yazılarımıza buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

(Bir aylık asgari ücret)

1.777 TL

102-a/2 Sigortalının işe girişinin verilmediği mahkeme kararında tespit edilirse veya iş yerine gelen denetmen/müfettişler tarafından anlaşılırsa; (Asgari ücretin 2 katı)

3.554 TL

102-a/3 1 yıl içinde İşe giriş bildirgesinin ikinci kez verilmemesi durumunda; (Asgari ücretin 5 katı)

8.885 TL

 

102 ikinci fıkra

İşe giriş bildirgesi 1 ay içinde kendiliğinden verilirse ve gelecek ceza 15 gün içinde ödenirse;  

(Asgari ücretin dörtte biri)

444 TL

102-b

İşyeri bildirgesini

yasal süresi içinde vermeyenlere, aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-b/1 Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için (Asgari ücretin 3 katı)5.331 TL
102-b/2 Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için (Asgari ücretin 2 katı)3.554 TL
102-b/3 Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için (Bir aylık asgari ücret)1.777 TL
102-b/3102 ikinci fıkra İş yeri bildirgesi, 1 ay içinde kendiliğinden verilirse ve gelecek ceza 15 gün içinde ödenirse; aşağıda belirtildiği gibi dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
102-b/1102 ikinci fıkra Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için (Asgari ücretin üç katının dörtte biri)1.332 TL
102-b/2102 ikinci fıkra Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için (Asgari ücretin iki katının dörtte biri)888 TL
102-b/3102 ikinci fıkra Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için (Asgari ücretin dörtte biri)444 TL
102-c

Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini

belirlenen süre içinde vermeyenlere, şu cezalar uygulanır. 

102-c/1
Belgenin asıl olması halinde

aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.

Belgedeki Sigortalı Başına (Asgari ücretin beşte biri)355 TL

En Fazla (Asgari ücretin 2 katı)3.554 TL

102-c/2
Belgenin ek olması halinde,
Sigortalı Başına (Asgari ücretin sekizde biri)222 TL

En Fazla (2 katı) 3.554 TL

102-c/3 Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim nedeniyle Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, Sigortalı Başına (Asgari ücretin yarısı) 888 TL

En Fazla (2 katı) 3.554 TL

102-c/4 Belgenin; mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden,  anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde,   

(Asgari ücretin 2 katı) 3.554 TL

102-d Kuruma Eksik İşçilik Bildirildi ise; (Asgari ücretin 2 katı) 3.554 TL
102-e İşyeri defter, kayıt ve belgeleri Kurumca talep edilmesine rağmen 15 gün içinde incelenmek üzere Kuruma teslim edilmez ise; şu para cezalar uygulanır.
102-e/1 Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, (Asgari ücretin 12 katı) 21.324 TL
102-e/2 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,  (Asgari ücretin 6 katı) 10.662 TL
102-e/3 Defter tutmakla yükümlü değil iseler, (Asgari ücretin 3 katı)5.331 TL

102-e/4

   Her bir geçersizlik için (Asgari ücretin yarısı)

888 TL

102-e/4 İbraz edilen defterler kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu defterlerden olduğu halde tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır ve aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.
102-e/4 Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, (Asgari ücretin 12 katı)21.324 TL
102-e/4 Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, (Asgari ücretin 6 katı)10.662 TL
102-e/4 Bilanço usulune göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı usulüne göre defter tutuldu ise ve bu şekilde teslim edilirse; (Asgari ücretin 12 katı) 21.324 TL
102-e/5 İbraz edilen aylık ücret bordrosu geçersiz sayılırsa;

Bordroda bulunması gereken bilgiler ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Her bordro için (Asgari ücretin yarısı) 888 TL
102-f Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde,

(Asgari ücretin 2 katı)

3.554 TL

102-g Kendi adına bağımsız çalışanlarla (4/b) ilgili olarak sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla (memurlarla) ilgili bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere;  

 

(Bir aylık asgari ücret)

1.777 TL

102-g Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara  Sigortalı Başına (Asgari ücretin onda biri)

177 TL

102-g102 ikinci fıkra Mahkeme kararına, Kurumun memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-g bendinde öngörülen ve yukarıda  belirtilen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
102-h 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen, şirketlerin nevi değiştirmesi, birleşmesi, diğer bir şirkete katılması, adi şirkete yeni ortak alınması ile ilgili hususlarda bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.  

 

(Bir aylık asgari ücret)

1.777 TL

102-h102 ikinci fıkra Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 102-h bendinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.  

 

(Asgari ücretin dörtte biri)

444 TL

102-ı Kurumun denetmen/müfettişlerinin, görevini yapmasına engel olanlara;-

Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, iş yeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler 

(Asgari ücretin 5 katı) 8.885 TL

(Asgari ücretin 10 katı) 17.770 TL

102-i Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında; Belgenin Hiç Verilmemesi (Asgari ücretin 5 katı)

8.885 TL

Belgenin Geç Verilmesi (Asgari ücretin 2 katı)

3.554 TL

102-i

102-j 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere sona ermesine ilişkin bildirimi yapmayanlara;  Her Sigortalı veya Sandık İştirakçisi İçin (Asgari ücretin onda biri) 

177 TL

102-j102 ikinci fıkra Mahkeme kararına,Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler hariç olmak üzere, bildirgenin 1 ay içinde kendiliğinden verilmesi ve bu cezanın 15 gün içinde ödenmesi durumunda 102-j bendinde öngörülen ve yukarıda  belirtilen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.
102-k 100 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi   girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.  

(Asgari ücretin yarısı)

888 TL

102-l Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlardaki sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara, ek 6 ncı maddeye göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.  

(Bir aylık asgari ücret)

1.777 TL

 

15.07.2016 tarihinde maddelere eklenmiş olan SGK’nın Uyguladığı Para Cezaları için tıklayınız.

NOT: SGK’nın Uyguladığı Para Cezaları Nelerdir konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR