SGK Teşviklerinin Kesilmesinde 1 Yıl Kuralı Değişti

0
699

SGK Teşviklerinin Kesilmesinde 1 Yıl Kuralı 5510 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bilindiği gibi, işverenlere sağlanan bazı sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarından biri de iş yerinde yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı yönünde tespitin bulunmamasıdır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. Maddesinin dördüncü fıkrasında, “Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler 1 yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.” denilmekteydi.

SGK Teşviklerinin Kesilmesinde 1 Yıl Kuralı Değişti

5510 sayılı Kanuna eklenen 14. madde ile yukarıda sözü edilen 1 yıl süre ile teşvikten mahrum kalma kuralı değişmiştir. Buna göre; “Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen iş yerlerinin ilk tespitte 1 ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanmasının mümkün bulunmadığı,

5 kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırdığı kişileri sigortalı bildirmediği veya bildirdiği kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen iş yerleri için yasaklama yapılmayacağı, hükme bağlanmıştır.

ÖRNEK:

5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 puanlık indirim ile 4447 sayılı Kanunun geçici 10. Maddesinde yer alan teşvikten yararlanan (Z) Limited Şirketinde Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca 17/4/2017 tarihinde yapılan denetim sonucunda. 8/11/2016 tarihinde çalışmaya başlayan (A) sigortalısına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmediğinin, (B) ve (C) sigortalılarının fiilen çalışmadığının tespit edildiği ve bahse konu iş yerinden 2017/Nisan ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının 90 olduğu varsayıldığında,

– Kayıt dışı çalıştırılan kişi ve sahte sigortalı bildiriminde bulunulan kişi sayısının (3 kişi), tutanağın düzenlendiği aya ilişkin (2017/Nisan) Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen toplam sigortalı sayısının %1’ini aşması (90×0,01=0,9=1) nedeniyle bu işyeri 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 puanlık indirimden yasaklanacaktır.

– Kayıt dışı çalıştırılan kişi sayısının (1 kişi), tutanağın düzenlendiği aya ilişkin (2017/Nisan) Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmaması. (90×0,01=0,9=1) nedeniyle bu işyeri 4447 sayılı Kanunun geçici 10. Maddesinde yer alan teşvikten yasaklanmayacaktır.

SONUÇ

Kontrol ve denetimlerde çalıştırıldığı halde sigortalı olarak bildirilmediği tespit edilen kişi sayısının, tutanağın düzenlendiği aya ilişkin olarak Kuruma verilen APHB’de kayıtlı toplam sigortalı sayısının %1’ini aşması veya toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmamakla birlikte 5’ten fazla olması halinde, ilk tespitte 1 ay, ilk tespit tarihinden itibaren. 3 yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için birer yıl süreyle yasaklama işlemi
yapılacaktır.

NOT: Teşviklerden Yararlanamadığınızı Düşünüyorsanız, Teşvik Yönetim Sistemimiz ile Teşviklerden Usulunce ve Kesin Sonuçla Yararlanmak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

NOT: SGK Teşviklerinin Kesilmesinde 1 Yıl Kuralı Değişti 2017 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR