SGK Para Cezaları 2018

2
3063

SGK Para Cezaları 2018 yılında değişiklik göstermiştir. Bu yazımızda 5510 sayılı Kanunun 102. Maddesinde düzenlenen idari para cezalarını bu yazımızda anlatacağız. 

SGK Para Cezaları 2018

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

 • Sigortalı işe giriş bildirgelerinin süresi içinde verilmemesi;

– 2.029,50 TL

 • Sigortalı işe giriş bildirgelerinin verilmediği denetmen/müfettişler ve mahkeme tarafından tespit edilirse;

– 4.059 TL

 • İşe giriş bildirgesi 1 yıl içinde 2. defa verilmezse

– 10.147,5

 • İşe giriş bildirgesi 1 ay içinde kendiliğinden verilirse ve bu gelen ceza 15 gün içinde ödenirse, ayrıca Kanunun beşinci fıkrası gereğince ise idari para cezalarının,
  Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bu defa bunun dörtte üçü tahsil edilir.

– 507,37 TL x 3/4= 380, 52 TL

İşe giriş bildirgeleri ile ilgili diğer tüm yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İŞYERİ BİLDİRGESİ

 • Kamu idareleri ile Bilanço usuluyle defter tutanların iş yeri bildirgesi vermemesi;

– 6.088,5 TL

 • Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için;

– 4.059 TL

 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için;

– 2.029,5 TL

 • İş yeri bildirgelerinin 1 ay içinde kendiliğinden gelinirse ve 15 gün içinde ödenirse; defter türüne göre idari para cezalarının 4/3’ü tutarında indirim uygulanır.

İş yeri bildirgeleri ile ilgili tüm yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ 

Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi verilmemesi halinde

 • Belge asıl ise;

– 405,9 TL

 • Belge ek ise;

– 253,68 TL

 • Ek belgenin aylık 30 günden az bildirim sebebiyle Kurum’ca re’sen düzenlenmesi durumunda;

1.014,75 TL – En Fazla 4.059 TL

 • Belgenin verilmediği müfettiş/denetmen veya mahkeme tarafından tarafından tespit edilmesi durumunda

– 4.059 TL

ASGARİ İŞÇİLİK

 • Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

– 4.059 TL

İŞYERİ DEFTER, KAYIT VE BELGELERİ, BORDROLAR

İş yeri defter, kayıt ve belgeleri Kurum tarafından istenmesine rağmen 15 gün içinde ibraz edilmemesi halinde;

 • Kamu idareleri ile bilonço usulüyle defter tutanların ibraz etmemesi

– 24.354 TL

 • Diğer defterleri tutmak zorunda olanların ibraz etmemesi

– 12.177 TL

 • Defter tutmak ile yükümlü olmayanlar

– 6.088,5 TL

 • İş yeri defter, kayıt ve belgelerin geçersiz sayılması halinde;

– 1.014,75 TL

İbraz edilen defterler kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu defterlerden olduğu halde tasdiksiz tutulmuş ise defterler geçersiz sayılır ve aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

 • Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için;

– 24.354 TL

 • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için;

– 12.177 TL

 • Bilanço usulune göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı usulüne göre defter tutuldu ise ve bu şekilde teslim edilirse;

– 24.354 TL

 • İbraz edilen aylık ücret bordrosu geçersiz sayılırsa; 

– 1.014,75 TL

Bordroda bulunması gereken bilgiler ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

KURUMA BİLGİ VERİLMEMESİ

 • Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, 85. maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermemeleri halinde, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır

– 4.059 TL

 • Kendi adına bağımsız çalışanlarla (4/b) ilgili olarak sigortalılık başlangıç ve kayıtları ile ilgili bildirim yükümlülüklerini, 4/c kapsamındaki çalışanlarla (memurlarla) ilgili bildirim yükümlülüklerini, 90. maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihaleli iş üstlenenlerle ilgili bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere;

– 2.029,5 TL

Ticaret Sicili Memurluklarının Bildirim Yükümlülüğü

 • 11. Maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara;

– 2.029,5 TL

 • Bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde

– 507,37 TL

KURUMUN DENETİMLERİNİ ENGELLEME

 • Kurumun denetmen/müfettişlerinin, görevini yapmasına engel olanlara;

– 10.147,5 TL

 • Bu kişilerin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, iş yeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere;

– 20.295 TL

100. MADDE KAPSAMINDA BİLGİ VE BELGELERİ VERMEME

 • Kurum tarafından 5510 sayılı Kanunun 100. maddesi kapsamında istenen bilgi ve belgeleri vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında;

– Belgenin Hiç Verilmemesi 10.147,5 TL

– Belgenin Geç Verilmesi  4.059 TL

 • 4. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. Maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde

– Belgenin Hiç Verilmemesi 4.059 TL

– Belgenin Geç Verilmesi  202,95 TL

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ

 • Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin süresi içinde verilmemesi

– 202,95 TL

İşten ayrılış bildirgeleri ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

GSS İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ

 • 100 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi  girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara;

– 1.014,75 TL

SGK Para Cezaları 2018

EK:6 BİLDİRİMİ

 • Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün
  yerine getirilmemesi halinde;

– 2.029,5 TL

SGK Para Cezaları 2018

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak
teşkil eden bu Kanunun 86. Maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

 • Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla

– 405,9 TL

 • Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla

– 253,68 TL

 • Ek beyanname Kurum tarafından re’sen düzenlendiyse

– 1014,75 TL

Belgenin verilmediği müfettiş/denetmen veya mahkeme tarafından tarafından tespit edilmesi durumunda

 • Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar;

– 2.029,5 TL 

 • Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar;

– 1.014,75 TL

 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar;

– 676,5 TL

 • Sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın;

– Tespit edilen prime esas kazanç tutarında ( 202,95 TL ile 4.059 TL arasında olmak kaydıyla)

MESLEK KODU

 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların iş yerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir iş yeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilmesi;

– 202,95 TL

NOT: SGK Para Cezaları 2018 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

2 YORUMLAR

 1. 01.10.2018 TARİHİNDE BİR İŞÇİMİZİN GİRİŞİ UNUTULDUĞUNDAN 05.01.2019 TARİHİNDE ONAYLADIK
  İŞE GİRİŞ VE AYLIK BİLDİRGE İÇİN NE KADAR CEZA YERİZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz