Oturma İzni Başvuru Şartları

0
293

Oturma İzni Başvuru Şartları

1. Seyahat belgesi (pasaport)

Ülkemize giriş-çıkışlarda kullanılan pasaport ya da yerine geçen belgelerin (kimlik
bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaların fotokopileri) sunulması
gerekmektedir.

Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, kendi konsolosluğunuzdan
alacağınız açık kimlik bilgilerini gösterir belgeye (ad ve soyadın ayrı ayrı gösterildiği belge)
göre ilgili alanları doldurunuz.

Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi
makamlarca onaylı çevirisi başvuruya eklenmelidir.

Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında pasaportunuzu tanımadığınız kişilere
vermeyiniz ve pasaportunuzdaki bilgileri tanımadığınız kişilerle paylaşmayınız!
İlk ve geçiş başvurularında Pasaportun aslı ibraz edilir. Uzatma başvurularında
tercüme edilmiş noter onaylı fotokopisi istenir.

Pasaportun değiştirilmesi halinde, ikamet izni başvurularında gerekmesi halinde varsa
önceki pasaportların işlem gören sayfaları da ibraz edilir.

2. Fotoğraf

İkamet izni belgenizde yer alacak fotoğrafınızın son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve
biyometrik olması gerekmektedir. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel
olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni
belgesi düzenlenmeyecektir!

3. Yabancı adına başvurulması

Veli seçenlerin, adına başvurulan yabancı çocuğa ilişkin doğum belgesini; Vasi
seçenlerin, vesayet kararını; Avukat seçenlerin, vekaletname örneğini başvuru belgelerine
eklemesi gerekmektedir.

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı;
yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması
gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz
konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

4. Öğrenim belgesi

Öğrenim görülen kurumdan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak alınacaktır.
Normal öğrenim süresinde mezun olamamanız durumunda, tekrar ettiğiniz ve aktif
olarak öğrencilik haklarından faydalanabildiğinizi gösterir nitelikte bir öğrenci belgesi
getirdiğiniz her yıl için bir seferde en fazla 1 yıllık ikamet izni düzenlenebilmektedir.
İlkokul, ortaokul ve liseye kayıt yaptıracak öğrencilerin öğrenci ikamet iznine
başvurabilmeleri için öğrenim amacına uygun vize ile gelmesi gerekmektedir.

5. Gelir şartı

Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.
Gelirinizin kaynağını taşınmaz geliri, kira, maaş, ticari kâr, miras, tasarruf gibi
değerlerle ifade edebilirsiniz. Maddi imkân için taahhüt sunulması halinde bu durum
belirtilmeli, taahhütname başvuru belgelerine eklenmelidir.

Ülkemizde bulundukları süre zarfında masrafları kamu kurumlarınca karşılananlardan
gelir beyanlarını destekleyici belge istenmez. Masrafların kamu kurumunca karşılandığına dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge getirilmesi yeterlidir. Ayrıca “gelirin kaynağı”
kısmında ilgili kamu kurumu belirtilmelidir.

Beyanı yeterli bulunmayan yabancılardan idare tarafından aşağıdaki belgelerden biri
istenebilir;

 • Emekli Tanıtım Kartı ve emekli Aylığı Tahsis Belgesi (Emekli maaşını gösteren banka
  hesap cüzdanı, emekli olup hala aktif olarak ücretli çalıştığını beyan edenlerden işyeri
  destek prim belgesi)
 • Banka hesap cüzdanı (en az son 6 aylık hesap hareketlerini gösterir belge ibraz
  edilmelidir.)
 • Uluslararası kredi kartı (en az son 6 aylık hesap hareketleri ve güncel limit bilgilerini
  gösterir belge ibraz edilmelidir.)
 • Üzerinde haciz bulunmadığı ibaresini içeren güncel onaylı gelir belgesi
 • Kalacağı süre için bankada tutulan meblağı belirten belge
 • Kaşeli imzalı şirket yazısı (belgeyle birlikte şirketin yetkili imza sirküleri de ibraz
  edilmelidir)
 • Banka mevduat gelirini gösteren belge
 • Kira geliri söz konusu ise gayrimenkulün tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira kontratı
 • Serbest meslek sahipleri için; sahibi ya da ortağı olunan firmaya ilişkin vergi levhası
  fotokopisi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, son 3 yıla ait vergi dairesi ya da yeminli mali müşavirlik onaylı bilanço ve gelir tablosu, cari yıl mizanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıt belgesi ya da faaliyet belgesi Gelir beyanını gösteren belgenin yurt dışından temin edilmesi halinde yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği getirilmelidir!

6. Destekleyicinin gelir şartı

Aile ikamet izni başvurularında, destekleyicinin ailedeki fert başına asgari ücretin üçte
birinden az olmayan aylık geliri olmakla birlikte toplam geliri asgari ücretten az olmamalıdır.
(Asgari ücret 900 TL olarak kabul edilirse; destekleyici, eş ve bir çocuktan oluşan üç kişilik bir aile için destekleyicinin, 300+300+300=900 TL gelire, destekleyici ve eşten oluşan iki kişilik aile için 300+300=600 TL asgari ücretten az olacağı için destekleyicinin yine en az 900 TL gelire sahip olduğunu belgeleyebilmesi gerekmektedir.) Destekleyicinin sürekli gelirinin ikamet izni başvurusu için yeterli olmadığı hallerde, diğer gelirleriyle gelir beyanı tamamlanabilir.

7. Geçerli sağlık sigortası

Sigorta süresi, talep edilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.
Yurt dışında yapılan özel sağlık sigortaları, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki
şubeleri (acenteleri) tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir.

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında olanların durumlarını il sosyal güvenlik
birimlerinden teyit ettirmeleri ve e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü bu belgeyi başvuru
belgelerine eklemeleri gerekmektedir.

Aile ikamet izni başvurularında destekleyicinin tüm aile fertlerini kapsayan sağlık
sigortasına sahip olması gerekmektedir.

Özel sağlık sigortalarında “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni
taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat
yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin e imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru
dosyanıza sadece poliçenizin onaylı örneğini koyunuz.

Ülkemizde kalacağı süre zarfında sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca
karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
kapsayacak biçimde olmalı ve bu belgelerde ilgili kurumun kaşesi/mührü ve e-imza/imzasının yer alması gerekmektedir.

Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık
sigortası kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde
genel sağlık sigortası yaptırmaları ve idareye bildirmeleri gerekmektedir.
Arnavutluk (100), Azerbaycan (20), Afganistan (250), KKTC (150), Sudan (100),
Kosova (100), Gambiya (25), Yemen (25), Kırgızistan (100) ve Nijer (50) ile Ülkemiz arasında mevcut “Sağlık İşbirliği Anlaşmaları” kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize
gelen yabancıların ise en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası istenmemektedir.

18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyüklerden geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz,
ancak halihazırda geçerli sağlık sigortası bulunanların belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir

NOT: Oturma İzni Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

NOT: Oturma İzni Başvuru Şartları konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmına sorabilirsiniz.

SORU SOR