Muhtasar ve SGK Bildirgesinin Birleştirilmesi Ertelendi

0
305

Gelir İdari Başkanlığının yayınladığı duyuruya göre Muhtasar ve SGK Bildirgesinin Birleştirilmesi Ertelendi. Başkanlığımızca 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde değişiklik yapmak üzere hazırlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Hazırlanan Genel Tebliğde, Türkiye İş Kurumundan yarım çalışma ödeneği alanlara ilişkin belge verilme süresi 21.03.2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu arasında protokole bağlandığından buna ilişkin fıkranın yürürlükten kaldırılması ve Tebliğin 1/1/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde; 1/7/2018 tarihinden itibaren ise diğer illerde uygulamaya başlanılabilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Muhtasar ve SGK Bildirgesinin Birleştirilmesi Ertelendi

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar
ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin “Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi” başlıklı 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe Geçici 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere başlığıyla
birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir
ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin
uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan
mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar
hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Çankırı ve
Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya
tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile
sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.
(3) Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret
ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri
üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun
yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet
belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “Yürürlük” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiştir.
“c) Geçici 4 üncü maddesi 1/1/2018 tarihinde,
d) Diğer maddeleri 1/7/2018 tarihinde”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı müştereken yürütür.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

SORU SOR