İSG Para Cezaları 2018

0
69

İSG Para Cezaları 2018 yılında değişiklik göstermiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 26. Maddesinde idari para cezaları belirlenmiştir.

İSG Para Cezaları 2018

 

Maddeler Cezayı Gerektiren Fiil İSG Para Cezaları 2018
4/1-a26/1-a İşverenin; mesleki riskleri önlenme, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alma, organizasyon yapma, gerekli araç ve gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirme ve mevcut durumu iyileştirme yükümlülüklerini yerine getirmemesi. 10’dan az çalışan/10-50 arası çalışan/50 üzeri çalışan

Az Tehlikeli İşyeri: 3,092 TL/3,092 TL/4,638 TL

Tehlikeli İşyeri: 3,865 TL/4,638 TL/6,184 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 4,638 TL/6,184 TL/9,276 TL

4/1-b26/1-a İşverenin; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Az Tehlikeli İşyeri: 3,092 TL/3,092 TL/4,638 TL

Tehlikeli İşyeri: 3,865 TL/4,638 TL/6,184 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 4,638 TL/6,184 TL/9,276 TL

6/1-a26/1-b İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmemesi / çalıştırmaması. 10’dan az çalışan/10-50 arası çalışan/50 üzeri çalışan

Az Tehlikeli İşyeri: 7,738 TL/7,738 TL/11,607 TL

Tehlikeli İşyeri: 9,672 TL/11,607 TL/15,476 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 11,607TL/15,476 TL/23,214 TL

İşverenin; diğer sağlık personeli çalıştırmaması / görevlendirmemesi. 10-50 arası çalışan/50 üzeri çalışan

Çok Tehlikeli İşyeri: 7,734 TL/11,601 TL

6/1-b26/1-b Görevlendirilen kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan araç, gereç, mekân ve zaman gibi ihtiyaçlarını karşılamaması. 10’dan az çalışan/10-50 arası çalışan/50 üzeri çalışan

Az Tehlikeli İşyeri: 2,319 TL/2,319 TL/3,478 TL

Tehlikeli İşyeri: 2,898 TL/3,478 TL/4,638 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 3,478 TL/4,638 TL/6,957 TL

6/1-c26/1-b İşverenin; işyerinde sağlık ve güvenlik
hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaması.
Az Tehlikeli İşyeri: 2,319 TL/2,319 TL/3,478 TL

Tehlikeli İşyeri: 2,898 TL/3,478 TL/4,638 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 3,478 TL/4,638 TL/6,957 TL

6/1-ç26/1-b

İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak kendisine bildirilen tedbirleri yerine getirmemesi.

Az Tehlikeli İşyeri: 1,545 TL/1,545 TL/2,317 TL

Tehlikeli İşyeri: 1,931 TL/2,317 TL/3,090 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 2,317 TL/3,090 TL/4,635 TL

6/1-d26/1-b

İşverenin; çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkileme ihtimali olan konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmemesi.

İSG Para Cezaları 2018

Az Tehlikeli İşyeri: 2,319 TL/2,319 TL/3,478 TL

Tehlikeli İşyeri: 2,898 TL/3,478 TL/4,638 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 3,478 TL/4,638 TL/6,957 TL

8/126/1-c

İşverenin; iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlaması.

Az Tehlikeli İşyeri: 2,319 TL/2,319 TL/3,478 TL

Tehlikeli İşyeri: 2,898 TL/3,478 TL/4,638 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 3,478 TL/4,638 TL/6,957 TL

8/626/1-c

İşverenin; gerektiği halde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmaması

50 üzeri çalışan işyeri

Az Tehlikeli İşyeri: 3,478 TL

Tehlikeli İşyeri: 4,638 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 6,957 TL

10/126/1-ç

İşverenin; mevzuat çerçevesinde risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması.

10’dan az çalışan/10-50 arası çalışan/50 üzeri çalışan

Az Tehlikeli İşyeri: 4,641 TL/4,641 TL/6,961 TL

Tehlikeli İşyeri: 5,801 TL/6,961 TL/9,282 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 6,961 TL/9,282 TL/13,923 TL

10/426/1-ç İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği yönünden; çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik olarak gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırmaması.

İSG Para Cezaları 2018

Az Tehlikeli İşyeri: 2,319 TL/2,319 TL/3,478 TL

Tehlikeli İşyeri: 2,898 TL/3,478 TL/4,638 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 3,478 TL/4,638 TL/6,957 TL

1126/1-d İşverenin; acil durumları belirleme, acil durumlar için tedbir alma, acil durum planlarını hazırlama, destek elemanı görevlendirme, araç gereç sağlama, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak düzenlemeleri yapma yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Az Tehlikeli İşyeri: 1,545 TL/1,545 TL/2,317 TL

Tehlikeli İşyeri: 1,931 TL/2,317 TL/3,090 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 2,317 TL/3,090 TL/4,635 TL

1226/1-d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda işverenin; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gidebilmesini, özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanların işe devam etmemesini, müdahalede bulunan çalışanların sorumlu tutulmamasını sağlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

İSG Para Cezaları 2018

Az Tehlikeli İşyeri: 1,545 TL/1,545 TL/2,317 TL

Tehlikeli İşyeri: 1,931 TL/2,317 TL/3,090 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 2,317 TL/3,090 TL/4,635 TL

14/126/1-e

İşverenin; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutma, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleme, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışanları, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenleme yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

İSG Para Cezaları 2018

Az Tehlikeli İşyeri: 2,319 TL/2,319 TL/3,478 TL

Tehlikeli İşyeri: 2,898 TL/3,478 TL/4,638 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 3,478 TL/4,638 TL/6,957 TL

14/226/1-e İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.

İSG Para Cezaları 2018

Az Tehlikeli İşyeri: 3,092 TL/3,092 TL/4,638 TL

Tehlikeli İşyeri: 3,865 TL/4,638 TL/6,184 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 4,638 TL/6,184 TL/9,276 TL

14/426/1-e Sağlık hizmet sunucularının, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Tüm iş yerleri için; 3.092 TL
15/126/1-f İşverenin; işçilerin sağlık gözetimini yapma/yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Tüm iş yerleri için; 1.545 TL
15/226/1-f İşverenin; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak kişileri, yapacakları işe uygun olduklarını belirtir sağlık raporu olmadan işe başlatması. Tüm iş yerleri için; 1.545 TL
1626/1-g İşverenin; Çalışanların bilgilendirilmesi başlıklı 16 ncı maddede belirtilen konularda çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Tüm iş yerleri için; 1.545 TL
1726/1-ğ İşverenin; Çalışanların eğitimi başlıklı 17 nci maddede belirtilen konularda çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Tüm iş yerleri için; 626 TL
1826/1-h İşverenin; Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması başlıklı 18 inci maddede belirtilen konularda çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Az Tehlikeli İşyeri: 1,545 TL/1,545 TL/2,317 TL

Tehlikeli İşyeri: 1,931 TL/2,317 TL/3,090 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 2,317 TL/3,090 TL/4,635 TL

20/126/1-ı

İşverenin; çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi.

Az Tehlikeli İşyeri: 1,545 TL/1,545 TL/2,317 TL

Tehlikeli İşyeri: 1,931 TL/2,317 TL/3,090 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 2,317 TL/3,090 TL/4,635 TL

20/326/1-ı Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını istemelerini sağlama konusunda işverenin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Az Tehlikeli İşyeri: 2,319 TL/2,319 TL/3,478 TL

Tehlikeli İşyeri: 2,898 TL/3,478 TL/4,638 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 3,478 TL/4,638 TL/6,957 TL

20/426/1-ı Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının işverence kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânların sağlanmaması. Az Tehlikeli İşyeri: 1,545 TL/1,545 TL/2,317 TL

Tehlikeli İşyeri: 1,931 TL/2,317 TL/3,090 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 2,317 TL/3,090 TL/4,635 TL

2226/1-i

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, kurul kararlarını uygulama, işyerinde alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturma, kurullar arasında koordinasyonu sağlama, aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması halinde kurul kararları hakkında diğer işvereni bilgilendirme yükümlüklerini yerine getirmemesi.

Az Tehlikeli İşyeri: 3,092 TL/3,092 TL/4,638 TL

Tehlikeli İşyeri: 3,865 TL/4,638 TL/6,184 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 4,638 TL/6,184 TL/9,276 TL

23/226/1-j

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde yönetimin; iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon sağlamak, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmak, bu uyarılara uymayan işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek yükümlülüklerini yerine getirilmemesi

Az Tehlikeli İşyeri: 7,738 TL/7,738 TL/11,607 TL

Tehlikeli İşyeri: 9,672 TL/11,607 TL/15,476 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 11,607 TL/15,476 TL/23,214 TL

24/226/1-k

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olması.

Az Tehlikeli İşyeri: 7,738 TL/7,738 TL/11,607 TL

Tehlikeli İşyeri: 9,672 TL/11,607 TL/15,476 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 11,607 TL/15,476 TL/23,214 TL

25/626/1-l İşverenin; işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeme veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek ya da durumlarına göre başka bir iş verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Tüm işyerleri için; 1.253 TL
2926/1-m

İşverenin; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi.

Az Tehlikeli İşyeri: 77,400 TL/77,400 TL/116,100 TL

Tehlikeli İşyeri: 96,750 TL/116,100 TL/154,800 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 116,100 TL/154,800 TL/232,200 TL

İşverenin; güvenlik raporunu hazırlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmesi. Az Tehlikeli İşyeri: 123,840 TL/123,840 TL/185,760 TL

Tehlikeli İşyeri: 154,800 TL/185,760 TL/247,680 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 185,760 TL/247,680 TL/371,520 TL

İşverenin; işletilmesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca izin verilmeyen işyerini açması.

Az Tehlikeli İşyeri: 123,840 TL/123,840 TL/185,760 TL

Tehlikeli İşyeri: 154,800 TL/185,760 TL/247,680 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 185,760 TL/247,680 TL/371,520 TL

İşverenin; durdurulan işyerinde faaliyete devam etmesi. Az Tehlikeli İşyeri: 123,840 TL/123,840 TL/185,760 TL

Tehlikeli İşyeri: 154,800 TL/185,760 TL/247,680 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 185,760 TL/247,680 TL/371,520 TL

3026/1-n İşverenin; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler başlıklı 30 uncu maddeye istinaden iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi. Az Tehlikeli İşyeri: 1,545 TL/1,545 TL/2,317 TL

Tehlikeli İşyeri: 1,931 TL/2,317 TL/3,090 TL

Çok Tehlikeli İşyeri: 2,317 TL/3,090 TL/4,635 TL

26/1-o Çalışanlara, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin edilmemesi. Tüm işyerleri için; 626 TL
26/1-ö Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş -çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması. Tüm işyerleri için; 626 TL

NOT: İSG Para Cezaları 2018 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.