İş Sağlığı ve Güvenliği Para Cezaları 2019

0
846

İş Sağlığı ve Güvenliği Para Cezaları 2019

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Para Cezaları 2019 yılında değişiklik göstermiştir.

Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil Tehlike Sınıfı 01.01.2019 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%23,73) Açıklama
10’dan az çalışan 10-49
çalışan
50 ve daha fazla çalışan
4 4/1-a 26-1/a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. Az Teh. 3.825 3.825 5.737 Türk Lirası / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı
Teh. 4.781 5.737 7.650
Çok Teh. 5.737 7.650 11.475
4/1-b 26-1/a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. Az Teh. 3.825 3.825 5.737 Türk Lirası / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı
Teh. 4.781 5.737 7.650
Çok Teh. 5.737 7.650 11.475
6 6/1-a 26-1/b İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. Az Teh. 9.574 9.574 14.361 TL
/Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Teh. 11.967 14.361 19.148
Çok Teh. 14.361 19.148 28.722
6/1-a 26-1/b İşyeri hekimi çalıştırmamak. Az Teh. 9.574 9.574 14.361 TL
/Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Teh. 11.967 14.361 19.148
Çok Teh. 14.361 19.148 28.722
6/1-a 26-1/b Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. Az Teh. TL
/Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Teh.
Çok Teh. 9.568 14.352
6/1-b 26-1/b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç- gereç-mekân sağlamamak. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
6/1-c 26-1/b İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
6/1-ç 26-1/b Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. Az Teh. 1.911 1.911 2.866 TL / Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
6/1-d 26-1/b Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
8 8/1 26-1/c

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak.

Az Teh. 2.869 2.869 4.303 TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
8/6 26-1/c Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 Türk Lirası
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
10 10/1 26-1/ç

Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

Az Teh. 5.742 5.742 8.613 Türk Lirası
Teh. 7.177 8.613 11.484
Çok Teh. 8.613 11.484 17.226
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek. Az Teh. 8.615 8.615 12.922 TL / Aykırılığın devamı halinde devam ettiği her ay için
Teh. 10.768 12.922 17.230
Çok Teh. 12.922 17.230 25.845
10/4 26-1/ç Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak Az Teh. 2.869 2.869 4.303 Türk Lirası
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
11 11 26-1/d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. Az Teh. 1.911 1.911 2.866 TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
12 12 26-1/d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları
yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak
Az Teh. 1.911 1.911 2.866 TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
14 14/1 26-1/e İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 TL / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
14/2 26-1/e İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek. Az Teh. 3.825 3.825 5.737 Türk Lirası
Teh. 4.781 5.737 7.650
Çok Teh. 5.737 7.650 11.475
14/4 26-1/e Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. 3.825 Türk Lirası
15 15/1 26-1/f

Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak

1.911 TL / Her çalışan için
15/2 26-1/f Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için  yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak 1.911 TL / Her çalışan için
16 16 26-1/g Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek 1.911 TL / Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için
17 17 26-1/ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden
saymamak.)
774 TL /  Her bir aykırılık için  çalışan başına ayrı ayrı
18 18 26-1/h Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak, 18 inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek Az Teh. 1.911 1.911 2.866 TL / Her bir aykırılık için ayrı ayrı
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
20 20/1 26-1/ı Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100
çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000
çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6)
Az Teh. 1.911 1.911 2.866 Türk Lirası
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
20/3 26-1/ı Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek. Az Teh. 2.869 2.869 4.303 Türk Lirası
Teh. 3.586 4.303 5.738
Çok Teh. 4.303 5.738 8.607
20/4 26-1/ı Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak Az Teh. 1.911 1.911 2.866 Türk Lirası
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
22 22 26-1/i

İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek

Az Teh. 3.825 3.825 5.737 TL / Her aykırılık için ayrı ayrı
Teh. 4.781 5.737 7.650
Çok Teh. 5.737 7.650 11.475
23 23/2 26-1/j Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere Az Teh. 9.574 9.574 14.361 Türk Lirası
Teh. 11.967 14.361 19.148
Çok Teh. 14.361 19.148 28.722
24 24/2 26-1/k İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak Az Teh. 9.574 9.574 14.361 Türk Lirası
Teh. 11.967 14.361 19.148
Çok Teh. 14.361 19.148 28.722
25 25/6 26-1/l İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek 1.550 TL / İhlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
29 29 26-1/m Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak Az Teh. 95.767 95.767 143.650 Türk Lirası
Teh. 119,708 143.650 191.534
Çok Teh. 143.650 191.534 287.301
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açmak veya durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek Az Teh. 153.227 153.227 229.840 Türk Lirası
Teh. 191.533 229.840 306.454
Çok Teh. 229.840 306.454 459.681
30 30 26-1/n 30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. Az Teh. 1.911 1.911 2.866 TL / Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak
Teh. 2.388 2.866 3.822
Çok Teh. 2.866 3.822 5.733
26 26-1/o 26-1/o Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE
işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek
774 TL / Çalışan başına
26-1/ö 26-1/ö Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak 774 TL / Çalışan başına
Notlar:
*) 01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları  her takvim yılı başından geçerli olmak üzere  o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında (YDO) artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

NOT: İş Sağlığı ve Güvenliği Para Cezaları 2019 konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz