Doğum Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği

0
376

6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci
madde ile doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği uygulaması
getirilmiştir. Biz de bu yazımızda Doğum Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği başlığı altında konu hakkında merak edilenleri anlatmaya çalışacağız.

Doğum Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği

4857 sayılı Kanunun 74. maddesinde 6663 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile
doğum sonrası analık halinin sona ermesi ve kadın sigortalının işe başlaması halinde ya
da 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek sigortalılara istekleri
halinde haftalık çalışma süresinin yarısı kadar;

*birinci doğumda 60 gün,
*ikinci doğumda 120 gün,
*sonraki doğumlarda ise 180 gün
ücretsiz izin verilmesi sağlanmıştır.

6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna eklenen ek 5 inci madde ile de haftalık çalışma
süresinin yarısı kadar çalışan kadınlara kalan ücretsiz izin süreleri için Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) tarafından doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği
ödenmesi uygulaması getirilmiştir.

Yarım Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için işçinin doğum veya evlat edinme
tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı
kadar fiilen çalışılması ve doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği
tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma
belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*Son 3 yılda 600 gün çalışma
*30 gün içinde İşkur’a başvuru

Doğum nedeniyle yarım çalışma ödeneğinden işsizlik sigortası primi kesilen sigortalılar
yararlanacağından bu sigortalılar 4447 sayılı Kanunun 46. maddesinde sayılan 5510
sayılı Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası
kapsamındaki sigortalılar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.
maddesine tabi sandıklarda çalışan sigortalılardır.

Yarım çalışma ödeneğinin ödenebilmesi için analık izninin sona erme tarihinden itibaren
30 günlük süre içinde İŞKUR’a müracaat edilmesi gerekmekte olup bu süreyi geçirenler
için toplam ödenek süresinden düşülerek sigortalıya ödeme yapılmaktadır.

Yarım Çalışma Ödeneği Süresinin Belirlenmesi

Doğum nedeniyle yarım çalışma ödeneğinde ödenek süresi 4857 sayılı Kanunun 63 üncü
maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar olup 63 üncü maddede
haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir.
Yarım çalışma ödeneğinde bu süre 22,5 saat olarak esas alınacaktır.

Bu durumda 30 gün (4 hafta) süre ile yarım çalışma ödeneğine hak kazanan sigortalı için
ödenek süresi 22,5 x 4 = 90 saat olacak, 1 gün 7,5 saat olarak dikkate alındığında 90 / 7,5
= 12 gün hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince işçilere tatil gününden
önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7
günlük zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilmekte
olup çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o
günün ücreti tam olarak ödenmektedir.

Yarım çalışma ödeneği ile sigortalıların ay içinde yarım olarak çalıştıkları sürelerin 30
güne ya da işe giriş çıkış tarihleri bulunuyorsa bu sürenin tamamlanmasına imkan
sağlandığından yarım çalışma ödeneğinin hesaplanmasında 30 gün üzerinden yapılan
tamamlamada 12 gün işveren, 12 gün İŞKUR sigortalı adına yapılacak, kalan 6 günlük
hafta sonu tatil süresinin 3 günü işverence, 3 günü de İŞKUR’ca tamamlanarak işveren ve
İŞKUR 15’er gün süre ile sigortalı adına hizmet bildirim yapacaktır.

Yarım Çalışma Süresi İşverence SGK’ya Nasıl Bildirilecek

Analık izni sona eren sigortalıların işe başladıkları tarihten itibaren işverene yarım
çalışma nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunması gerekmekte olup, bu talebi kabul
eden işveren aylık prim ve hizmet belgesi ile yaptığı hizmet bildiriminde eksik gün
nedenini
“23- Yarım çalışma” ya da
“24- Yarım çalışma ve diğer neden”
seçeneğinden biri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirim yapacaktır.

İŞKUR’ca SGK’ya bildirilen yarım çalışma ödeneği süreleri uzun vade ve genel sağlık
sigortası yönünden sağlanan yardımlarda dikkate alınacaktır.

Doğum Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Karşılığı Ödenecek Primler Nelerdir ?

İşverenler 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında 60, 120 ya da 180 gün
süre ile izin verdikleri sigortalılar için işsizlik sigortası dahil sigortalının çalıştığı günler
esas alınarak işçinin ücretinden kestiği (% 15) prim toplamı ile birlikte % 37,5 oranında
prim ödeyeceklerdir. (% 20 uzun vade, % 12,5, genel sağlık sigortası, % 2 kısa vade % 3
işsizlik sigortası), yarım çalışma ödeneği talebi kabul edilen sigortalı için İŞKUR kalan
süre için uzun vade ve genel sağlık sigortası olmak üzere % 32,5 oranında işçi ve işveren
hissesinin tamamını işsizlik sigortası fonundan SGK’ya ödeyecektir.

Doğum Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Nasıl Hesaplanacaktır ?

Doğum nedeniyle yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı günlük asgari ücretin brüt
tutarı üzerinden hesaplanacaktır.

1/1/2017-31/12/2017 tarihleri için günlük brüt asgari ücret 59,25 TL olup 15 gün doğum nedeniyle ödenek ödenecek sigortalıya İŞKUR’ca 888,75 TL ödeme yapılacaktır.

Yapılacak ödemeden binde 7,59 oranında damga vergisi düşüldüğünde sigortalıya 882 TL ödenecektir.

Doğum yapan kadınların diğer hakları ile ilgili diğer yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

NOT: Doğum Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği konusu ile ilgili sorularınızı sayfanın yorum kısmından sorabilirsiniz.

SORU SOR