687 Sayılı Teşvikte Aralık Ayında Çalışan Sayısı Hesabı

1
707

Bilindiği gibi 687 sayılı KHK Teşvikinden yararlanabilme şartlarından biri de Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması zorunluluğudur. Biz de bu yazımızda 687 Sayılı Teşvikte Aralık Ayında Çalışan Sayısı Hesabı ile ilgili bilgileri vermeye çalışacağız

687 Sayılı Teşvikte Aralık Ayında Çalışan Sayısı Hesabı

2016 Yılı Aralık Ayında Kuruma Bildirim Yapılmış Olması Halinde

4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

ÖRNEK: 4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinde öngörülen şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (Ç) Limited Şirketine ait işyerinde 3/4/2017 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının 4 olduğu varsayıldığında;
Sigortalının işe alındığı ay ve takip eden aylarda 5 ve üzerinde sigortalı çalıştırılması
ve Kanunda aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu destekten yararlanılacaktır.

İlgili ayda sigortalı sayısının 4 ve altında olması halinde ise bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

Bununla birlikte, anılan maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalı, 2016/Aralık ayına ilişkin APHB’de kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda iş yerinde çalışan sigortalı sayısı 2016/Aralık ayı toplam sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda 4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

2016 yılı Aralık Ayına İlişkin Kuruma Bildirim Yapılmamış Olması Halinde

2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma bu aya ilişkin APHB’sinin verilmemiş olması halinde, bu destekten yararlanabilmek için sigortalının işe alındığı iş yerinden 2016 yılında Kuruma bildirilen APHB’de kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe alındığı işyerinden Kurumumuza 2016/Ocak
ila 2016/Kasım aylarında bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

ÖRNEK:

Teşvik kapsamına giren (K) sigortalısının, 2016 Aralık ayında Kuruma bildirimi olmayan (M) Limited Şirketine ait iş yerinde 16/2/2017 tarihinde işe alındığı ve bu iş yerinden 2016 yılı Ocak ila Kasım aylarında
Kuruma yapılan bildirimlerin,
2016/Ocak ayında : 5
2016/Şubat ayında : 5
2016/Mart ayında : 6
2016/Nisan ayında : 8
2016/Mayıs ayında : 8
2016/Haziran ayında : 5
2016/Temmuz ayında : 10
2016/Ağustos ayında : Bildirim yapılmamış
2016/Eylül ayında : Bildirim yapılmamış
2016/Ekim ayında : Bildirim yapılmamış
2016/Kasım ayında : Bildirim yapılmamış
olduğu varsayıldığında,
Baz alınan takvim yılındaki toplam sigortalı sayısı:
5+5+6+8+8+5+10= 47
Ortalama sigortalı sayısı: 47 / 7 = 6,7 = 7 olacaktır.

Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı öngörülen destekten (8) ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, anılan maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda iş yerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

NOT: 687 Sayılı Teşvikte Aralık Ayında Çalışan Sayısı Hesabı konusu ile ilgili sorularınız için sayfanın yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz.

NOT: Teşviklerden Yararlanamadığınızı Düşünüyorsanız, Teşvik Yönetim Sistemimiz ile Personel Maliyetlerini En Aza İndirgeyerek Yararlanmanız Gereken Teşviklerden Usulunce ve Kesin Sonuçla Yararlanmak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

1 YORUM