2017-19 Sayılı Genelge

0
196

2017-19 Sayılı Genelge tamamını indirmek için tıklayınız.

2017-19 Sayılı Genelge

2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik yapan genelgedir.

Bilindiği üzere, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun;
4 üncü maddesinde, Kanunun ikinci maddesinde belirtilen tesislerin sorumlu işleticilerin; müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların
ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirmekle yükümlü olduğu, 6 ncı maddesinde, ikinci maddesinde belirtilen tesislerin dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesinin zorunlu olduğu,

Aynı Kanunun Ek 2. Maddesinde ise bu Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun;

8. Maddesinde, işverenlerin, Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle
yükümlü olduğu,

9. Maddesinde, Kanunun 4. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişilerin hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sigortalığının sona ereceği,
sigortalılığı sona erenlerin durumlarının işverenleri tarafından, en geç on gün içinde Kuruma
bildirmekle yükümlü olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, 1774 sayılı Kanun gereğince kolluk kuvvetlerine verilmesi gereken Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan Form-2’nin verilme süreleri; işletme türlerine göre farklılıklar gösterdiği gibi 5510 sayılı Kanun kapsamında işe başlayan veya işten ayrılan
kişilerin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin Kurumumuza verilme süreleriyle de farklılık
taşımaktadır.

Kanun hükümlerinde yer alan bildirim sürelerine ilişkin söz konusu durumun uygulamada bazı sorunların yaşanmasına neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile ünitelerimizde yaşanan tereddütlerin
giderilmesi bakımından; kayıt dışı istihdamla mücadele iş ve işlemleri düzenleyen 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı Genelge’nin, 1774 Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yapılan bildirimlere ilişkin esas alınacak sürelerde yapılan değişiklikler aşağıda bildirilmiştir.

2017-19 Sayılı Genelge tamamını indirmek için tıklayınız.

SORU SOR