2010-109 Kültür Yatırımları Teşvikine İlişkin Genelge

0
138

2010-109 Kültür Yatırımları Teşvikine İlişkin Genelge tamamını indirmek için tıklayınız.

2010-109 Kültür Yatırımları Teşvikine İlişkin Genelge

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 21/7/2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5225
sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ‘Sigorta primi işveren paylarında indirim’ konulu (c) bendinde; “Bu Kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25’i, Hazinece karşılanır.

Bu bendin uygulanması ile yatırım veya işletmenin niteliği dikkate alınarak mükellefin
çalıştırabileceği azamî işçi sayısına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken
belirlenir.”

6 ncı maddesinde ise; “Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasına yönelik tercih ve
öncelikleri belirlemeye yetkilidir. 5 inci maddenin (b), (c) ve (d) bentlerindeki teşvik ve indirim unsurlarından yararlanan kültür yatırım ve girişimleri için başka bir teşvik mevzuatında da benzer teşvik ve indirimlerin bulunması halinde, yatırımcı veya girişimcinin lehine olan hükümler uygulanır.

Kültür yatırımı veya girişimlerine yönelik teşvik ve indirim unsurları ile bunlardan
yararlanmaya yönelik diğer usul ve esaslar, Bakanlık ve ilgili bakanlıklar ile Hazine ve
Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlıklarınca müştereken tespit edilir.”
hükümleri yer almaktadır.

5225 sayılı Kanunun yukarıda bahsi geçen 5 inci ve 6 ncı maddelerinin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve 14/7/2006 tarihli ve
26228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi
Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına
Dair Yönetmelikte açıklanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin,

Sigorta Primi İşveren Payı İndirimi konulu 6 ncı maddesinde, (1) Kurumlar vergisi mükellefi olan kültür belgeli yatırımcı veya girişimcilerin, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde fiilen çalıştıracakları işçilerin, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren paylarının yatırım aşamasında üç yılı aşmamak üzere yüzde ellisi, işletme aşamasında yedi yılı aşmamak üzere yüzde yirmi beşi oranındaki tutar, Bakanlık Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

2010-109 Kültür Yatırımları Teşvikine İlişkin Genelge tamamını indirmek için tıklayınız.

SORU SOR