2009-139 Beş Puanlık Prim Teşviki Genelgesi

0
198

2009-139 Beş Puanlık Prim Teşviki Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

2009-139 Beş Puanlık Prim Teşviki Genelgesi

1- Genel açıklamalar

Bilindiği üzere, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanmasına ilişkin usul ve esasların açıklandığı. 13/11/2008 tarihli ve 2008/93 sayılı Genelgenin “Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi” başlıklı 10. Maddesinde, çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmeyen işyerleri ile sigorta prim indiriminden yararlandıktan sonra geriye yönelik olarak A. P. H.B’yi düzenleyen işyerleri hakkında yapılacak işlemler ve prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenlerin beş puanlık prim indiriminden yararlanmalarının ardından yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaşmalarının bozulması halinde yapılacak işlemlerin ayrıca çıkarılacak olan genelge ile duyurulacağı açıklanmıştır.

Diğer taraftan, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğümüze ulaşan yazılardan,

– Gerek kendi çalıştırdığı sigortalılardan dolayı, gerekse alt işverenlerinin çalıştırdığı sigortalılardan dolayı yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan asıl işverenlerin. 5510 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiyle düzenledikleri aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan prim borçlarım süresi içinde ödemelerine rağmen, alt işverenlerinin ilgili aydaki prim borçlarını süresi içinde tam olarak ödememeleri durumunda, asıl işverenin yararlanmış olduğu indirim tutarının iptal edilip edilmeyeceği,

– İhale konusu işyeri işverenlerinin beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları halinde, hak ediş ödemelerine esas borcu yoktur yazılarının ne şekilde düzenleneceği veya ihale konusu işyerlerinden dolayı beş puanlık prim indiriminden yararlanmamış olan işverenlerce, sonradan. 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzeltme amaçlı olarak düzenlenen prim belgelerinin işleme alınıp alınamayacağı,

– Sermayesinin % 50’sinden fazlası Kamuya ait olan ticari şirketlerin, anılan maddede öngörülen indirimden yararlanıp yararlanamayacakları,

– 5746 sayılı Ar- Ge Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren sigortalılara ödenen ücret dışındaki ödemeler ile anılan sigortalıların. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretlerinden dolayı 5746 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün olmadığı için, bahse konu ödemeler için 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen sigorta prim indirimden yararlanılmasının mümkün olup olmadığı,

– Aynı işyerinde çalışan sigortalıların, bir kısmından dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 7. veya 9. Maddesinde ya da 4857 sayılı Kanunun 30. Maddesinin onuncu fıkrasında öngörülen teşvikten, bir kısmından dolayı ise 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen indirimden yararlanıldıktan sonra, 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci veya 9. Maddesinde ya da 4857 sayılı Kanunun 30. Maddesinin onuncu fıkrasında öngörülen teşvikten yersiz yararlanılmış olduğunun tespit edilmiş olması halinde, anılan kanunlarda öngörülen prim teşvikleri iptal edildikten sonra 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen indirimin de iptal dilip edilmeyeceği,

hususlarında tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, gerek 2008/93 sayılı Genelgenin 10. Maddesinde belirtilen ve ayrıca çıkartılacak olan genelge ile açıklanacağı belirtilen hususlarla ilgili olarak, gerekse söz konusu indirimden yararlanılması sırasında tereddüde düşüldüğü anlaşılan diğer konularla ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2009-139 Beş Puanlık Prim Teşviki Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

SORU SOR