2008-88 Borçların Alacaklardan Mahsubu Genelgesi

0
46

2008-88 Borçların Alacaklardan Mahsubu Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

2008-88 Borçların Alacaklardan Mahsubu Genelgesi

Bilindiği üzere, 31/5/2006 tarihli, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun; Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması başlıklı 90. Maddesinin,

Birinci fıkrasında, “Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

İkinci fıkrasında, “İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin
borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir. İşverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.”

Üçüncü fıkrasında, “Hakedişlerin mahsubu ve ödenmesi ile teminatların prim ve idari para
cezası borçlarına karşılık tutulmasına ilişkin işlemlerin usûl ve esasları Bakanlar Kurulunca
çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.”

Beşinci fıkrasında, “Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hakediş
ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi ………veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılır.”

Kurumca verilecek idarî para cezaları başlıklı 102. Maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendinde ise, “……… 90. Maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine
getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. ………” hükümleri yer almaktadır.

Anılan Kanunun 90. Maddesinin uygulamasına ilişkin olarak, 29/9/2008 tarihli, 2.
mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası
Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında
Yönetmeliğin;

İhalelerin bildirilmesi başlıklı 5. Maddesinde,

“(1) İdareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden onbeş gün içinde ilgili üniteye bildirmek zorundadır. İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu işler idare tarafından Kuruma bildirilmez.

(2) İlgili ünite, bu bildirimin kayıtlarına intikal tarihini takip eden onbeş gün içinde işyeri
sicil numarasını ve işyerine ilişkin gerekli diğer bilgileri ihaleyi yapan idareye bildirir. İdare bu bilgiler ile kendi kayıtlarındaki bilgilerin örtüşmemesi halinde durumu, bilginin kendisine ulaştığı tarihten itibaren onbeş gün içinde üniteye bildirir.”

2008-88 Borçların Alacaklardan Mahsubu Genelgesi tamamını indirmek için tıklayınız.

SORU SOR