2008-85 ArGe Faaliyetleri Teşviki Genelgesi

0
198

2008-85 ArGe Faaliyetleri Teşviki Genelgesi tamamına ulaşmak için tıklayınız.

2008-85 ArGe Faaliyetleri Teşviki Genelgesi

1- Genel Açıklamalar:

Bilindiği üzere, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 12/3/2008 tarihli ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/4/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun “İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” başlıklı 3 üncü maddesinin “Sigorta primi desteği” konulu üçüncü fıkrasında, “Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci Maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise,

“(1) Bu Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılır.

(2) Bu Kanunun 3 üncü Maddesinde belirtilen gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez.

(3) Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas alınır.

5) Bu Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; 193 sayılı Kanunun 89. Maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi, 5520 sayılı Kanunun 10. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı mahiyetteki hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar

hükümleri yer almaktadır.

2008-85 ArGe Faaliyetleri Teşviki Genelgesi tamamına ulaşmak için tıklayınız.

SORU SOR